دانلود فایل word عرفان و تصوف، خاستگاه و تاريخچه آن تا قرن هشتم

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :26چکیده مقاله: تصوف یا عرفان اسلامی متعالی ترین و با شکوه ترین و پرجاذبه ترین جلوه فرهنگ اسلامی که همواره الهام بخش و وحدت بخش مسلمانان بوده است. حقیقت عرفان اسلامی ریشه در نهاد و فطرت الهی انسان دارد و ظهور آن در کلام و رفتار است کهبا فرهنگ پیوند می یابد. از این رو، هیچ دین با فرهنگ دینی را نمی توان یافت که از گرایش های عرفانی تهی باشد. عرفان اسلامی، که ریشه در تعالیم بلند کتاب آسمانی و سنت دارد، در اصل، همان حقیقت و جوهره دین اسلام است. اساسی ترینمبانی عرفان اسلامی بر آیات الهی و تعالیم و آموز

دانلود فایل word محاسبه ضرايب آيروديناميکي حاصل ازروابط رياضي موجود براي هندسه هاي گوناگون(موشکي)

س یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابستهتعداد صفحات :24چکیده مقاله: ضرایب آیرودینامیکی و پایداری یک وسیله پرنده، نقش بسیار مهمی در تحلیل رفتار آن دارد. این ضرایب میزان پایداری و ناپایداری جسم پرنده را مشخص می نمایند. در این مقاله روش های مختلفی برای محاسبه این ضرایب و مشتقات ارایه شده است که هر کدام دارای دقت و کاربردهای خاصی هستند. این ضرایب معمولا به صورت خاصی بی بعد گردیده و مشتقات یا ضرایب پایداری نامیده می شوند. ضرایب و مشتقات پایداری تابع مشخصات جسم پرنده، پیکربندی آن و شرایط پروازی هستند. آنها بر مشخصات دینامیک

دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: پژوهش حاضر دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری و زنان عادی شهر اهواز می باشند. نمونه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 زن نابارور و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 05 زن عادی انتخاب شدند. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است. ابزارهای مورد استفاده آزمون پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر 1979 می باشد. داده ها با استفاده