دانلود فایل word تقدير باوري در داستان رستم و سهراب

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :13چکیده مقاله: شاهنامه اثر درخشان حکیم توس قرنها مورد توجه و عنایت عارف و عامی بوده است. با وجود اینکه پژوهشهای مختلف و متنوعی درباره شاهنامه انجام شده است، هنوز موارد بسیاری وجود دارد که کمتر بهآن پرداخته شده است. داستان رستم و سهراب یکی از شورانگیزترین داستانهای شاهنامه است که درماندگی انسان در برابر سرنوشت در این داستان به صورت جنگی بین پدر و پسر بیان شده است. عظمتو نیروی هراس انگیز سرنوشت که فرجام آن کشته شدن پسر به دست پدر است و داستان رستم و سهراب را به وجودآورده در هیچ اثر داستانی به ا

دانلود فایل word انسان کامل در تذکرهالاوليا

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :25چکیده مقاله: بحث انسان و انسان کامل از جمله مباحثی است که اکثر عرفا بدان پرداخته ،سعی نموده اند با معرفی ویژگی های آنان روشنی بخش راه سالکان حق باشند. عطار شاعریست که در بیشترآثار خود به بحث انسان کامل و راه های وصول بهکمال پرداخته است.او با شمع شریعت به سیر انفسی پرداخته وبا طی مراحل طریقت به دروازه حقیقت و معشوق حقیقی رسیده و تجارب این سفرهای روحانی را برای جویندگان حقیقت به یادگار گذاشته است .به اعتقاد او سالک برای رسیدنبه کمال باید با هدایت پیر هفت مرحله سلوک عرفانی را پشت سر گذارد.انسا

دانلود فایل word تغذيه آبزيان پرورشي و مديريت آن

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :6چکیده مقاله: مدیریت تغذیه مهم ترین عامل در بهینهسازی استفاده از منابع در آبزیپروری است و اثرات ناسازگار زیستمحیطی را نیز به حداقل میرساند. منابع، هزینههای تغذیه و ترکیبات مواد غذایی در کارایی اقتصادی یک سیستم تولیدی بسیار موثر است. توسعه پایدار آبزیپروری در گروپرداخت موثر به مفاهیم کمی و کیفی غذا و تغذیه آبزیان پرورشی هست. تغذیه بخش عمدهای از هزینه تولید آبزیان را به خود اختصاص داده وبدون شک مهم ترین عامل در اقتصاد تولید هست، ضمن آنکه در موضوع محیطزیست و آلودگی نیز حایز اهمیت