دانلود فایل word بررسي مولفه هاي هويت شهر ايراني اسلامي در همدان - نمونه مورد مطالعه:محله حاجي

یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهريتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهر نشینان را به سوی شهروند شدن که گستره ای فعال تر از ساکن شدن صرف دارد ، هدایت می کند . پس هر چند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است ؛ لیکن فرآیند شهروند سازی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد.هویت شهری زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر داشته و در واقع کالبد بیرونی و فیزیک شهر نما

دانلود فایل word مديريت ريسک ايمني با استفاده از تکنيک تصميم گيري ويکور

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :13چکیده مقاله: خطاهای انسانی، اعتماد بیش از اندازه به ایمن بودن تاسیسات، اشکالات در طراحی، عدم آمادگی در شرایط بحرانی و در کشورهای کمتر توسعه یافته، عدم رعایت موازین در انتقال فن آوری از دلایل عمده بروز حوادث HSE می باشد. لذا مطالعات مدیریت ریسک ایمنی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. روشهای ارزیابی ریسک از گذشته، مورد استفاده قرار گرقته است. تنها نکته باقی مانده از این مباحث، مسیله مدیریت ریسک و بررسی و الویت بندی اقدامات اصلاحی ارایه شده برای هر یک از ریسکهای سطح بالا می باش

دانلود فایل word بررسي ميزان آگاهي معلمان پيش دبستاني از برنامه ريزي درسي واصول يادگيري

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتيتعداد صفحات :18چکیده مقاله: هدف این تحقیق بررسی میزان آشنایی مربیان مراکز پیش دبستانی با مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری در شهر شیراز بود. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مربیان دوره پیش دبستانی شهر شیراز بودهاند. که تعداد آنها بالغ بر 1200نفر بوده است با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و با استفاده از جدول(کرجسی- مورگان) تعداد 278 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که از 30 سیوال با طیف لیکرت است