دانلود فایل word بررسي فرصتها و تهديدهاي صنعت گردشگري ورزشي سبزوار

یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايرانتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی فرصتها و تهدیدهای گردشگری ورزشی شهرستان سبزوار میباشد.روش تحقیق: روش انجام پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه مدیران و متخصصین ورزشی، گردشگری و گردشگری ورزشی آشنا و مطلع از حوزه گردشگری ورزشی شهرستان سبزوار میباشند که تعداد آنها برابر 30 نفر بود. انتخاب نمونه آماری به صورت کلشمار بود.یافتهها: با مطالعه وضعیت موجود صنعت گردشگری ورزشی سبزوار و با استفاده از نظرات اعضای شورای راهبردی پرسشنامه تنظیم

دانلود فایل word راهکارهايي جهت افزايش يادگيري کودکان درمراکز محله با استفاده ازتکنيک هاي مشارکت پذيري کودکان نمونه موردي:محله صدف

س یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: رشد سریع شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی و صنعت به ویژه در زمینه حمل و نقل و ارتباطات الکترونیکی ، جوامع شهری را با پیامدهای مثبت و منفی مواجه ساخته،در این بین از اهمی ت مراکز محله که در شهرهای ایران دارای مفهومی کهن است کاسته شده و نقش و کارکرد اجتماعی آن نیز رو به افول گذاشته است. با توجه به جمعیت جوان کشور ما کودکان بسیاری در این کشور زندگی می کنند . این سرمایه های عظیم وقتی به بهره برداری می رسند که به بهسازی فضاهای آموزشی و پرورشی آنها توجه جدی شود. از سوی دیگر در حال ح

دانلود فایل word تاثير تجويز خوراکي مکمل کيتوزان بر رشد و فراسنجههاي خوني طلال هندي (Rastrelliger kanagurta)

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :9چکیده مقاله: تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر سطوح غذایی کیتوزان بر شاخصهای رشد )وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، افززایش وزن به دست آمده وشاخص وضعی (، تغذیه )ضریب تبدیل غذایی و نسب کارایی پروتیین( و شاخصهای خونی )هماتوکریت ، هموگلوبین، تعداد گلبول هایسفید، تعداد گلبولهای قرمز، حجم متوسط گلبول قرمز خون، هموگلوبین متوسط گلبولهای قرمز خون و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهایقرمز خون( ماهی طلال به مدت 60 روز صورت گرفت . در این مطالعه، تعداد 120 قطعه ماهی طلال با میانگین وزنی 01 / 1 ± 16 / 7 گرم در یک طرح ک