دانلود فایل word اهميت مسايل حقوقي وقف اراضي در حوزه منابع طبيعي

س یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگيتعداد صفحات :43چکیده مقاله: به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوهها، بستردره ها، دریاها، جنگلها، مراتع و غنایم جنگی همه اینها را انفال می نامند .از نظر حقوقی انفال اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام پیامبر (ص) یا امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد، این اموال مانند جنگلها و مراتع، نیزارهای طبیعی، دریاها،اقیانوسها و رودهای طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اس

دانلود فایل word تحليلي بر وضعيت زيست محيطي درياي خزر و تاثير آن بر اقتصاد استانهاي ساحلي ايران

س یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلانتعداد صفحات :18چکیده مقاله: دریای خزر با مساحت 378 هزارکیلومتر مربع، 44 درصد حجم دریاچه های جهان را در بر می گیرد. این گستره آبی برای کشورهای ساحلی، امکانی برای دستیابی به اهداف متفاوت است و به واسطه منابع زنده و انرژی در آن و مناطق ساحلی آن ، در اقتصاد دولتهایساحلی نقش اساسی دارد. وبژگی های جغرافیای طبیعی و امتیازات بیوکلیمایی خزر و سواحل آن برای ایران یک فرصت کم نظیر زیستمحیطی و اقتصادی فراهم کرده است. با توجه به اینکه دریای خزر به عنوان یک دریای بسته است، هر نوع چالش زیست محیطی در آ

دانلود فایل word اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري برکاهش افکارخودآيند -منفي

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افکارخودآیند منفی میباشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش آزمایشی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه افرادی که به 3 مرکز روانشناسی با مجوز رسمی در سال 94 در شهر تهران مراجعه کرده بودند می باشد.از این میا برای گزینش بطور تصادفی 20 نفر انتخاب و برای جایگزینی به روش همتا سازی در 2 گروه شناختی رفتاری و گروه گواه قرار گرفتند. از هر 2 گروه پیش آزمو به عمل آمد و گروه شناخ