دانلود فایل word استعاره در اشعار عرفاني ابن الکيزاني

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :25چکیده مقاله: اشعار ابن الکیزانی، عارف و صوفی مصری قرن پنج هجری، یا در وعظ و ارشاد است و یا در عشق و عرفان. یکی از راههای بیان حقایق بیان ناپذیر عرفانی استعاره است. شعر ابن الکیزانی از عشق زمینی، دوری و هجران و رنجهای عشق مادی آغاز میشود تا به عشق الهیو حقیقی میرسد. عشق از مهمترین عناصر و عالیترین مقامات در عرفان بوده و بر دو نوع است؛ حقیقی و مجازی. غزل عاشقانه که در عشق الهی سروده میشود در ابتدا به صورت عشقبشری و سخن از اوصاف و اخلاقیات انسانی بوده که دارای نوعی عواطف روحانی است، سپس تطور مییا

دانلود فایل word کاربرد ضرايب تصحيح در افزايش دقت شاخص هاي اراضي محاسبه شده به روش ريشه دوم

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :17چکیده مقاله: جهت شناخت محدودیت های تولید و برنامه ریزی کشت، ارزیابی تناسب اراضی اجتناب ناپذیر است که یکی از پرکاربردترین روش ها در این زمینه روش فایو است. تحقیقات نشان داده که روش پارامتریک-ریشه دوم دقیق ترین روش از زیر مجموعه روش-های ارزیابی به روش فایوست. این پژوهش به منظور افزایش دقت روش پارامتریک در برآورد شاخص های اراضی برای کشت گندم آبی در شهرستان هریس انجام شد. برای این منظور، داده های مزرعه ای و آزمایشگاهی از 70 خاکرخ واقع در مزارع گندم آبی اخذ گردید، سپس با استفا

دانلود فایل word نقش نماز در سبک زندگي اسلامي

س یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگيتعداد صفحات :26چکیده مقاله: سبک زندگی هر فرد، بر سلامت اخلاقی، رفتاری، جسمانی و روانی افراد تاثیر میگذارد و هرچه فرد نسبت به انجام آموزههای دینی متعهدتر باشد آرامش بیشتری پیدا میکند. نماز یکی از مهمترین دستورات دینی است که اگر با رعایت شرایط نماز و کیفیت اقامه آن، انجام گیرد، تاثیر زیادی در تقویت سبک زندگی اسلامی در ابعاد مختلف دارد. از این رو ضرورت دارد در این زمینه تحقیق شود و تبیین گردد که؛ دانلود فایل word نقش نماز در سبک زندگي اسلامي چیست بر این اساس، این مقال، دانلود فایل word نقش نماز در سبک زندگي اسلامي را به روش اسنادی و رویکرد قرآنی و روایی تبیین کرده و به این نتیجه رسیده که نما