دانلود فایل word بررسي هوش هيجاني و ابعاد آن (کليات و مفاهيم)

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: هدف: پژوهش حاضر به بررسی هوش هیجانی و ابعاد آن کلیات و مفاهیم پرداخته بود. روش : روش پژوهش توصیفی - مروری روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر علوم تربیتی و اطلاعات علمی اینترنتی مربوطه گردآوری شده بود. یافته ها و نتیجه گیری نتایج حاصل از بررسی یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی شامل مولفه های نظیر خودانگاره ی مثبت، احساس استقلال، ظرفیت خودشکوفایی روابط بین فردی، سهولت در همدلی، احساس مسیولیت ظرفیت فرد ب

دانلود فایل word بررسي درشت بي مهره گان کفزي مناطق مصبي رودخانه سفيدرود استان گيلان با تاکيد بر اهميت تعذيه اي آن ها

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :6چکیده مقاله: به منظور آگاهی از پتانسیل غذای طبیعی رودخانه سفید رود در مسیر مهاجرت ماهیان در غالب طرح بررسی زیستی بچه ماهیان سفید ، فون بنتیک رودخانه بررسی گردید. نمونه برداری توسط دستگاه گراب با مقطع 400 سانتی مترمربع وبا سه تکرار در 5 ایستگاه در یک مسافت 2500 متری از مصب،از زمستان 1391 الی زمستان 1392 در پنج دور، انجام شد. براین اساس کلا 6 خانواده ازکفزیان شناسایی شدند که ازبین آنها لاروهای شیرونومیددرتمامی ایستگاهها حضور داشته اند. حداکثرفراوانی وبیوماس کل کفزیان به ترتیب 1 / 146 عددبر

دانلود فایل word بررسي تاثير عوامل زيست اقليمي بر شکل گيري مساکن روستايي اورامان

یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهريتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در این مقاله بخشی از ساختار ساده اما با شکوه ایران زمین در دامنه زاگرس(استان کردستان)با ویژگیهای خاص خود در زمینه معمار یروستایی مورد بررسی قرار گرفته است و به ارزیابی اقلیم ی مساکن سنتی روستاها ی هورامان (اورامان)ازتوابع استانها ی کردستان و کرمانشاه پرداخته می شود.معماری بومی منطقه هورامان (اورامان)در گذر زمان رشد پیدا کرده و ساختمانها در اثر بکار گ ی ری عوامل اقلیمی ،محیطی و استفاده از مصالح بوم آور، پاسخگو ی نیازها یساکنان بوده اند. بنابراین شناخت، این تجارب علا