دانلود فایل word تاثير ناي سين A و سديم سيترات بر افزايش زمان ماندگاري فيله ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :6چکیده مقاله: در تحقیق حاضر تاثیر نای سین A ( 15 / 0 گرم بر کیلوگرم ( و سدیم سیترات) 2 %( بر زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix ( طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای شیمیایی )اسید تیوباربیتوریک TBA ( و مجموع بازهای نیتروژنی فرار ) TVN-B ( و میکروبی شامل شمارش کلی باکتری ها )مزوفیل، سرما گرا و اسیدلاکتیک( درزمان های 0 ، 3 ، 6 ، 9 و 12 روز تعیین شدند. نتایج نشان داد که روند تغییرات TBA و TVN در نمونه های حاوی نگهدارنده )نای سین A و سدیم سیترات و استفاده توا

دانلود فایل word مقايسه تاثير انواع دستورالعمل هاي کانون توجه ( دروني، بيروني) بر عملکرد و يادگيري يک تکليف زاويه اي

یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزشتعداد صفحات :9چکیده مقاله: انواع دستورالعمل های کانون توجه از مباحث مهم و تاثیر گذار بر یادگیری تکالیف حرکتی می باشد، لذا برای گسترش این حیطه از علوم رفتار حرکتی و تایید اثرگذاری انواع دستورالعمل های توجه ای بر مهارت های زاویه ای تحقیق پیش رو انجام پذیرفت. در این مطالعه 20 دختر نوجوان ( 14 تا 8 ) سال که قادر به اجرا مهارت دور زدن اسکیت نبودند شناسایی و در طی دو جلسه تکلیف دور زدن اسکیت را فرا گرفتند و در ادامه سطح عملکرد و یادگیری آنها بوسیله ای آزمون اکتسابی، یادداری و انتقال سنجیده شد. در

دانلود فایل word ارزيابي تاثير ميزان حضورپذيري و همبستگي اجتماعي در جهت ارتقاء امنيت مکان در محيط هاي مسکوني مطالعه موردي: آمل

س یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماريتعداد صفحات :12چکیده مقاله: امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار می رود. پرسش اساسی در تحقیق حاضر، چگونگی تاثیر عوامل کالبدی در مناطق مسکونی بر روابط اجتماعی و احساس امنیت ساکنین می باشد. پژوهش حاضر، یک تحقیق میدانی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. جهت پاسخگویی به سوال بیان شده، ابتدا مفهوم همبستگی اجتماعی، حضورپذیری و امنیت در مناطق مسکونی مورد مطالعه قرار گرفته و معیارهایی جهت سنجش آنها تدوین گردیده است. جهت سنجش معیارها، یک واحد همسایگی در شه