دانلود فایل word تشريح روف گاردن يا بام سبز ،جهت متداول سازي در ساخت و ساز ايراني

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومتعداد صفحات :12چکیده مقاله: بام های سبز بخشی از تلاش ها برای پایدار تر ساختن شهرها و یکی از راه حلهای مدرن برای مشکلات شهری می باشد. بام سبز با هدف تبدیل فضای مرده پشت بامها به یک فضای پویا ساخته می شود. این بامها اگرچه جزء فضاهای خصوصی و نیمهعمومی به حساب میآیند، اما در بازدهی اکولوژیکی شهری و ایجاد کیفیت مطلوب به زندگی شهری نقش موثری دارند .آوردن گیاهان به بام یعنی ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی )مشاع( برای ساکنین آن ساختمان؛ به این ترتیب کیفیت زندگی)یعنی احساس

دانلود فایل word مطالعه تجربي مشخصههاي عملکردي يک انژکتور پيچشي ساده و مقايسه نتايج با تيوريهاي ارايه شده

س یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این پژوهش، پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی، بعنوان تابعی از عدد رینولدز انژکتور، مورد مطالعه قرار گرفته است. زاویه پاشش انژکتور، طول شکست صفحه مایع و دبی انژکتور، از جمله پارامترهایی هستند که بهمنظور شناخت رفتار انژکتور، مورد مطالعه قرار گرفتهاند و تغییرات آنها بصورت تابعی از اعداد رینولدز و وبر بیان شده است. در نهایت نیز نتایج بدست آمده با نتایج مدلهایی نظیر مدل LISA مورد مقایسه قرار گرفته است. انژکتور مورد استفاده، یک انژکتور پیچشی تکپایه بوده و از آب بعنوان سیال

دانلود فایل word بررسي اهميت و جايگاه افشاي اطلاعات مالي شرکت ها در بازار سرمايه

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: اطلاعات مالی، یکی از عناصر بسیار با اهمیت در بازارهای مالی می باشد. افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر افراد ذی نفع می باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. در این مطالعه که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، با مرور و بررسی مطالعات صورت گرفته قبلی در زمینه افشای اطلاعات مالی و کاربرد، نقش و کارکرد آنها