دانلود فایل word ارزيابي تاثير ماده پرکننده ناپيوستگي هاي سنگي بر سرعت امواج التراسونيک

س یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: مواد پرکننده ی درزه ها به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های ناپیوستگی ها تاثیر بسزایی در مقاومت نهایی و ویژگی های هیدرولیکی سنگها دارند. برای بررسی تاثیر ماده ی پرکننده بر سرعت سیر امواج التراسونیک که خود معیاری برای ارزیابی مقاومتی و تا حدی هیدرولیکی سنگها است، از سه نوع ماده ی پرکننده رسی، ماسه ی دانه ریز و ماسه ی دانه درشت، استفاده شده است. اندازه گیری سرعت امواج S,P با استفاده از دستگاه پاندیت، بر روی مغزه ها استوانه ای چهار نوع سنگ مختلف، شامل سه سنگ رسوبی و ی

دانلود فایل word رباعيات خيام در گستره ادبيات تطبيقي(نقد و بررسي ديدگاههاي محمدالسعيد جمالالدين)

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :28چکیده مقاله: محمد السعید جمال الدین از پژوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی معاصر عرب و مصر است وی عقیده دارد که بحث ازرباعیات خیام و صحت انتساب این رباعیات به وی، از گرههای ناگشوده ادبیات فارسی است. ایشان شهرت جهانی خیام،فیلسوف، دانشمند، منجم و ریاضیدان ایرانی را بیشتر مرهون رباعیات او می داند که ترجمه این رباعیات توسط فیتزجرالد صورت گرفته است؛ هر چند که تعدادی از پژوهشگران، تعدادی از این اشعار ترجمه شده را سروده خیام نمیدانند کهاین اختلاف نظر در انتساب، سبب تفاوت دید در صحت تعداد رباعیات وی د

دانلود فایل word تحليل ساختاري داستان هاي کتاب هاي فارسي دوره اول متوسطه با تکيه بر داستان هاي سفرنامه اصفهان(فارسي هفتم)، آقا مهدي(فارسي هشتم) و دريچههاي شکوفايي (فارسي نهم)

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :20چکیده مقاله: داستان شیوه ای هنری برای بیان اندیشه است و اندیشه عالی بالطبع در شکل و فرمی عالی پردازش می شود و این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیست. نوجوانی مقطع حساس عمر آدمی است و از آنجا که بخشی از اوقات مفید نوجوان در مدرسه میگذرد،باید اهمیت دو چندانی برای برنامهریزان و مولفان کتب درسی داشته باشد. این پژوهش در راستای همین ضرورت و با توجه به کلیت ساختار سه کتاب فارسی مقطع اول متوسطه، به تحلیل ساختاری داستان ها و حکایات کتاب های فارسی این مقطع و مقایسه سه داستان سفرنامه اصفهان)فارسی هفتم(، آقا