دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي منتخب بر ميزان عارضه ي لوردوز کمري دختران دانش آموز 15-13 سال

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزشتعداد صفحات :12چکیده مقاله: دانش آموزان با عدم تعادل عضلانی، عدم انعطاف پذیری و با ستون فقرات با ساختار متفاوت، مستعد به ناهنجاری های ناحیه کمر از جمله لوردوزیس هستند. هدف از تحقیق حاضر دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي منتخب بر ميزان عارضه ي لوردوز کمري دختران دانش آموز 15-13 سال بوده است. تعداد 30 دانش آموز دختر 15-13 سال شهر بروجن به طور تصادفی در دو گروه تمرین اصلاحی منتخب و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت نمودند. میزان زاویه لوردوز قبل و بعد از مداخله تمرینی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریا

دانلود فایل word ارزيابي شاخص اکو بهره وري در مديريت منابع آب کشاورزي

یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: این مطالعه ضمن معرفی اکو - بهره وری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب کشاورزی، به بررسی چارچوب متدلوژیکی آن و شاخص اکو - بهره وری را در سیستمهای آب کشاورزی می پردازد. نتایج مطالعات نشان داد که در تعریف شاخصهای اکو بهره وری، عملکرد زیست محیطی با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی تعریف می شود در حالی که عملکرد اقتصادی با استفاده از ارزش کل اضافه شده با توجه به مصرف اب و روشهای آبیار به کار گرفته تعیین خواهد شد.

دانلود فایل word بررسي اثر افزودن سطوح مختلف پروبيوتيک بومي Bio Aqua در آب استخر بر پارامترهاي شيميايي آب، ترکيب شيميايي لاشه،جمعيت ميکروبي روده و بازماندگي در ماهي کپور معمولي

یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدارتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن پروبیوتیک بومی در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی ماهی کپور معمولی بود. درمجموع 63000 قطعه ماهی با 3 تیمار و 3 تکرار به طور تصادفی در هر استخر قرار داده شدند.دراین آزمایش، 3 سطح صفر )شاهد(، 500 و 1000 گرم پروبیوتیک در هکتار هفته ای یکبار به آب استخر پرورش ماهی اضافه شد. نتایج نشان دادکه غلظت آمونیاک، نیتریت و سولفید هیدروژن آب استخر حاوی 1000 گرم پروبیوتیک در هکتار به طور معنی داری پایین تر