دانلود فایل word مطالعه آبهاي سطحي حوضه آبريز کارده، شمال مشهد، ايران

س یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيستتعداد صفحات :14چکیده مقاله: حوضه آبریز کارده یکی از مهمترین حوضه های آبریز استان خراسان رضوی است که در 40 کیلومتری شمال شهرستان مشهد قرار دارد و تامین کننده قسمتی از آب شرب و کشاورزی این شهر است. مطالعه بر روی آبهای سطحی این حوضه و تعیین عوامل موثر بر کیفیت آن یکی از مراحل بسیار ضروری در این مطالعه می باشد، از این رو عوامل موثر بر کیفیت آب های سطحی این حوضه از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعتی به همراه نتایج آنالیزهای کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس غلظت یون های کلسیم، منیزیم، سدیم و

دانلود فایل word محاسبه تغييرمکان نسبي طبقات سازه هاي فولادي داراي قاب خمشي با استفاده ازتحليل ديناميکي غيرخطي تاريخچه زماني

س یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: یکی از پارامترهای قابل اندازه گیری برای ارزیابی آسیب پذیری سازه ها حداکثر تغییرمکان نسبی طبقات می باشد. اکثر آیین نامه های زلزله این پارامتر را به عنوان عامل کنترل کننده خسارت ساختمان ها در نظر می گیرند. بطور کلی محدودیت تغییرمکان نسبی طبقات به عواملی نظیر خطر زلزله خیزی محل، تعداد طبقات ساختمان و درجه اهمیت سازه بستگی دارد. برای تعیین تغییرمکان نسبی در روش تحلیل دینامیکی غیرخطی، تاریخچه پاسخ یک نقطه از هر طبقه به عنوان نماینده طبقه برای هر زل

دانلود فایل word مطالعه خصوصيات زمين شناسي مهندسي توف سبز فرحزاد

س یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: با توجه به کاربرد گسترده ی توف سبز فرحزاد به عنوان سنگ ساختمانی، مطالعه ی خصوصیات زمین شناسی مهندسی این سنگها از قبیل خصوصیات کانی شناسی فیزیکی، مکانیکی و دوام پذیری دارای اهمیت است در این راستا به منظور شناخت خصوصیات کانی شناسی توف فرحزاد، آنالیزهای XRF FXRD و مطالعه ی میکروسکوپی مقاطع نازک انجام شد. برای شناخت خصوصیات فیزیکی نمونه ها آزمایشات تعیین تخلخل ، رطوبت، درصد جذب آب، دانسیته و وزن مخصوص انجام شد. آزمایشات ارزش ضربه ای، ارزش فشاری، بارگذرای نقطه ای، ک