دانلود فایل word مدل DEA دو مرحلهاي با وروديهاي مشترک و اندازههاي مياني قابل تغيير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل DEA دو مرحلهاي با وروديهاي مشترک و اندازههاي مياني قابل تغيير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري پيشرفتهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ساختار داخلی واحد تصمیمگیری )DMU )و ساختار ورودی سیستم، دو کلید مهم که راهنمای تحوالت اخیر روش تحلیل پوششی دادههاست. اما مسیله تخصیص اندازهگیریهای میانی زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد. این عدم تخصیص، بر مراحل جداگانه منجر به اندازهگیری کارایی جهتدار از کل سیستم خواهد شد. این مقاله به تعمیم مدل DEA دو مرحلهای میپردازد. در این مقاله یک چهارچوب روش شناختی با در نظر گرفتن مسیله تخصیص اندازههای میانی بدون اینکه ساختار ورودی نادیده گرفته شود، سنجش کارایی یک سیستم را با مدل CCR ،مدل دو مرحلهای متداول و مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی