دانلود فایل word ارايه راهکار بهينه مميزي انرژي جهت کاهش مصرف انرژي سرمايشي و گرمايشي (نمونه موردي؛ طراحي پارک موزه انرژي شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه راهکار بهينه مميزي انرژي جهت کاهش مصرف انرژي سرمايشي و گرمايشي (نمونه موردي؛ طراحي پارک موزه انرژي شيراز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بالا بودن سهم قابلتوجه از مصرف انرژی ساختمان در ایران و اهمیت موضوع بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش بیتردید نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان میباشد. ازآنجاکه در معماری عصر حاضر سعی بر این است که ساختمان بتواند با توجه به الگوهای طراحی که در پیش میگیرد، نیازهای حرارتی ساکنین را تا حد امکان تامین نماید، بنابراین اجرای راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در ممیزی انرژی ساختمانها میتواند بسیار راه گشا باشد. این مقاله در راستای رسیدن به این هدف ساختمان پارک موزه انرژی در شهر شیراز را (در مرحله طراحی آن) بهعنوان نمونه مطالعاتی موردپژوهش قرار داده است. در روند کار از مطالعات کتابخانهای و شبیهسازی رایانهای نرمافزار دیزاین بیلدر (Builder Design (بهعنوان یک روش مطالعاتی معتبر، بهمنظور تایید یافتهها و نتایج استفادهشده است. نتایج تحقیق نشان داده است که استفاده از سامانههای غیرفعال خورشیدی در پروژه بهویژه کاربرد دیوار ترومب همراه با سایبان می تواند میزان مصرف انرژی در بخش سرمایش و گرمایش را تا 31 درصد کاهش دهد.

لینک کمکی