دانلود فایل word ارايه روشي جديد براي پيش بيني تصادفات فوتي و خسارتي برمبناي رويکرد داده هاي تابلويي مورد مطالعه : محورهاي استان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه روشي جديد براي پيش بيني تصادفات فوتي و خسارتي برمبناي رويکرد داده هاي تابلويي مورد مطالعه : محورهاي استان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، ارایه روشی نوین برای پیش بینی ) تخمین( تصادفات فوتی وخسارتی بر مبنای شش متغیرمستقل و بر اساس رویکرد داده های تابلویی )پانل( برای محورهای مواصلاتی استان خراسان جنوبی می باشد. لذا ، در گام اولبررسی مدلهای موجود ومرسوم مورد استفاده در تحقیقات دیگر مفصلا صورت گرفته وسپس رویکرد مدنظر این تحقیق معرفی شده است.بررسی تجربیات حاصل از سایر مطالعات در قسمت بعدی مقاله )پیشینه داخلی وخارجی ( مورد توجه قرار گرفتهاست سپس به کمک داده های کمی 61 محور مواصلاتی استان طی ماههای سال 6931 در دو حالت تصادفات فوتی جرحی وخسارتی تخمین های پس از آزمونهای مرتبط ) F لیمروهاسمن( صورت گرفته ونهایتا با انتخاب مدل مبتنی بر داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت مدل مطلوب نهایی ) با وجود تخمین مدلها بر مبنای روش اثرات تصادفی و روش ترکیبی ( انتخابشده است. نتایج این تحقیق نیز حاکی از آن است که در تمامی مدلهای Panel تخمینی ) از نوع اثرات ثابت؛ Fixed effect ) ، ضریب مربوط به متغیرهای مستقل مورد بررسی ) انحراف به چپ ، نبستن کمربند ایمنی ، نقص فنی ، حمل مسافر بالای بار، سرعت غیرمجاز و سایر عوامل( مثبت ومعنادار بوده و نیکویی برازش مدل نیز مناسب ومطلوب بوده است. لذا رویکرد مذکور، بهعنوان روشی مطلوب و کارآمد جهت پیش بینی تصادفات معرفی شده و کنترل متغیرهای موثر بر تصادفات مذکور نیز پیشنهاد شده است.

لینک کمکی