دانلود فایل word بررسي جايگاه و ارزش مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي جايگاه و ارزش مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در جهان امروز صنایع و زیربناها، اهمیت و جایگاه ویژهای در شکلگیری جریانهای اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و فناوری دارند و عملا به کانونهای پویایی، تولید و توسعه اقتصادی، اجتماعی جهان معاصرتبدیل شدهاند. در این زمان اهمیت و جایگاه مدیریت سیستمی بهمنظور هماهنگسازی و مدیریت هر یک از این نیازها جهت ارایه خدمات بهینه به مخاطبان افزایش مییابد. مدیریت بهینه تمامی عوامل ومنابع یک طرح آن هم در قرن بیست و یکم که بشر با کمبود منابع روبروست، کار را برای مدیران دشوارتر کرده است. به گونهای که متولیان را به سمت استفاده از روشهایی برده است تا ضمن بالابردنافزایش رضایت ذینفعان، بتوانند با پایینترین هزینه بالاترین کارکرد را از نتایج فعالیتهای خود بگیرند. هدف این پژوهش دانلود فایل word بررسي جايگاه و ارزش مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني می باشد. روشتحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. برای گرد آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه - ای استفاده می شود . یکی از روشهایی که توانسته است نگاه مدیران جهان و حتی مدیران ایران را بهخود جلب کند استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در پروژهها و محصولات است. مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی است که تلاش دارد ضمن افزایش کارکرد پروژهها، هزینه آنها را کاهش دهد. اکنوندر کشورهای جهان، مهندسی ارزش را در تمامی حوزهها مورد استفاده قرار میدهند. در کشور ما نیز این تکنیک مدیریتی در صنایع و پروژههای ما به اجرا در آمد و همچنین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری استفاده از مهندسی ارزش را بر روی کلیه پروژههای بالای 100 میلیارد ریال را لازمالاجرا کرد

لینک کمکی