دانلود فایل word بررسي راهکارهاي طراحي کالبد آموزش خلاق و منعطف در راستاي بسترسازي رشد استعدادهاي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي راهکارهاي طراحي کالبد آموزش خلاق و منعطف در راستاي بسترسازي رشد استعدادهاي کودکان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

کودکان بهصورت بالقوه از شرایط لازم برای رشد بهرهمند و آماده پرورش به بهترین نحو میباشند.ازآنجاییکه دوران کودکی بهترین بستر را برای رشد شخصیتی، تربیتی و اجتماعی فراهم میکند،توجهکردن به سیرتکاملی کودک و همچنین قرارگرفتن او در محیطهای مناسب، سلامت آینده جامعه را تامین میکند. کودک برای رشد، قبل هرچیز به ارضای عاطفی و احساس پیوند با محیط فیزیکی واجتماعی خود نیازمند است. درواقع مشخصه محیط مناسب، وجود محرکها و انگیزههای لازم و منطبق با مراحل رشد کودک است. متاسفانه گاهی اوقات این محیطها به گونهای است که برخی از آنهانمیتوانند استعدادهایشان را شکوفا سازند و ممکن است روندی نامناسب را پیش ببرند و با مشکلاتی مواجه شوند. توجه به فضاهای مختص کودکان و ارایه راهکارهای طراحی مناسب میتواند ارتباطشان رابا کالبد برقرار نموده و تکامل ذهن، تقویت روحیه یادگیری و شکوفایی استعدادهای آنان را بهدنبال داشته باشد. بدینمنظور با هدف ارزیابی متغیرهای اصول آموزش، خلاقیت و محیط آموزشی کودکان،کشف میزان درستی یا اولویت آنها از دید جامعه آماری موردمطالعه و بررسی قرارگرفت. در راستای محقق ساختن این هدف، مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای میدانی با استفاده از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی دراین زمینه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، والدین کودکان کانون پرورش فکری در تهران میباشد. نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده، ابزار تحقیق بر مبنای تنظیمپرسشنامه و روشتحلیل استفاده از نرمافزار spss جهت جمعبندی دادههای کمی و کیفی صورتگرفتهاست. با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعه آماری 15 نفر درنظر گرفته شد که 47پرسشنامه تکمیل شد. نتیجه حاصله از تحلیل محتوای پاسخها، طراحی محیطهای کالبدی منعطف برای کودکان که پاسخگوی نیازهای اساسی آنان باشد، را در پی داشت. فضاهایی که علاوه بردر نظرگرفتن مقیاس کودک و موارد کمی، راهکارهای کاربردی و کیفی را نیز بهدنبال داشته باشد. فضاهایی که از عناصر محرک برخوردار بوده و با عملکردهای انعطافپذیر، کودکان را به مشارکت در کارهای گروهی ترغیب کند و امکان نوآوری، خلاقیت و کشف را درآنان بوجود آورد

لینک کمکی