دانلود فایل word بررسي عوامل کالبدي محيطي زمينهساز پيادهمداري براي طراحي مطلوب در فضاي باز مجتمع مسکوني نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکوني ششصد دستگاه مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل کالبدي محيطي زمينهساز پيادهمداري براي طراحي مطلوب در فضاي باز مجتمع مسکوني نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکوني ششصد دستگاه مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

اهمیت یافتن توجه به فضاهای عمومی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم دربرخی از کشورهای توسعه یافته، بیشتر مطالعات انجام شده در این دوره را به سمت فضاهای باز عمومی شهرها جهت داده است.در این دوره، مطالعات موازی در خصوص محیط های باز مسکونی کمتر انجام شده است.از طرفی انتخاب شاخصهای سنجش پیادهمداری بر مبنای اینکه پژوهشگر از چه زاویهای به این موضوع نظرمیکند؛ تاثیر دارد. در این پژوهش هدف بررسی عوامل کالبدی محیطی جهت بررسی پیادهمداری در - فضاهای باز مسکونی جهت طراحی مطلوب میباشد. لذا پس از بررسی نظرات مختلفو مرور مبانی نظریمولفههای تشکیل دهنده پیادهمداری مشخص گردید، و بر پایه آن نمودار کلی از تحقیق بیان میشود. با توجه به نمودار حاصله مشاهداتی راهبردی بر پایه ی مولفههای عملکردی، تجربی – زیبایی و مولفههایزیستمحیطی، در مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد بررسی و بیان گردید، که این مشاهدات و بررسی نقاط ضعف و قدرت میتواند جهت طراحی بهتر این مجموعهها به طراحان، جهت تشویق بیشتر ساکنان مجموعهها به پیادهمداری، یاری گرداند.

لینک کمکی