دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بررفتارهاي حفاظتي محيط زيست توسط گردشگران و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بررفتارهاي حفاظتي محيط زيست توسط گردشگران و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست در بین گردشگران میپردازد و نشان میدهد که محیط زیست عامل مهمی در فعالیتهای گردشگری است و به مطلوبیت و جذابیت یک مقصد توریستی کمک میکند و یک داراییضروری در صنعت گردشگری می باشد . میان گردشگری و حفاظت از محیط زیست ارتباط نزدیکی وجود دارد و این قابل اهمیت است که بدانیم در گردشگری په رفتارهایی باید انجام شودکه باعث حفاظت از محیط زیست نیز گردد . هدف از اینمطالعه بررسی آگاهی و دانش گردشگران طبیعت و نقش آن در رفتارهای حفاظتی آنها و تاثیر آن در توسعه پایدارروستاییمیباشد . در این مقاله سعی شده به شناسایی مفهوم گردشگری روستایی با رویکردی به گردشگری پایدار نیز نگریسته شود و نشان میدهد که اثر ارزشها و دلبستگی مکانی گردشگران، رفتارهای مثبت زیست محیطی است و ارزشهای نوع دوستانه درمقایسه با ارزشهای خودخواهانه یک پیش بینی قوی تر به شمار می اید همچنین نشان میدهد که چون گردشگری روستایی جزیی از صنعت گردشگری به شمار می آید و به نظر می رسد که روستاها در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گردشگریتبدیل شوند ، حفاظت از منابع محیط زیستی و توسعه پایدارروستایی میتواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناساییمزیت ها و محدودیتها نقش موثری در توسعه این مناطق و تنوع بخشی به اقتصاد آن داشته باشد و از خسارات ناشی از فرسایش منابع طبیعی و استفاده بیش از حد از آنها جلوگیری شود و موجب گسترش اقتصاد و قواید دیگر شود . نتایج این مقاله جهت سیاستهای مدیریت گردشگری و محیط زیستی کاربرد خواهد داشت

لینک کمکی