دانلود فایل word بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در توسعه مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در توسعه مديريت شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

بدیهی است که جامعه از تک تک افراد شکل می گیرد و هر جامعه ای )شهری و روستایی( نیاز به نظم وانضباط اجتماعی دارد. لذا در فضای شهری که انواع سیستم ها و ساختارها با کارکردهای متنوع و مختلفادامه حیات شهر را میسر می سازند، هدایت بهینه و مناسب این محیط انسان ساخت )شهر( نیاز به نوعی -مدیریت در پیشبرد اهداف دارد. چرا که اگر هدف، رسیدن به شهری مطلوب، زیبا و پایدار برای شهروندانباشد، ناگزیر از مشارکت و حمایت مدیر منتخب شهر هستیم. این امر مستلزم ایفا نقش شهروندان در قالبانتخاب شورای شهر می باشد. از طرف دیگر هدف توسعه در هر جامعه ای رفاه انسان است و اگر درمقیاس یک شهر، روند توسعه را پی بگیریم، تحقق عدالت اجتماعی خود گامی در جهت توسعه ملی و محلی خواهد بود. این امر تنها با مدیریت صحیح و با برنامه تحقق میابد که لزوم مدیریت شورایی را آشکار) می نماید )پیله ور، 6831 ماهیت پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریتی شوراهای شهر در جهت ایجاد و حفظ مدیریت شهری بصورت یکپارچه و پایدار است. بدین منظور پس از اینکه در مقدمه ضرورت مدیریت شورایی در امورشهری آشکارا روشن گردید، به مفهوم استاندارد و استانداردسازی می پردازیم و در گام بعدی با تکیه بر تعاریف، اهداف و وظایف شوراهای اسلامی شهر، با آسیب شناسی و بررسی نقاظ قوت و ضعف شوراهادر بحث مدیریت، میزان کارایی و کارآمدی شوراها را ارزیابی نموده و در نهایت با در نظر داشتن مفهوم مدیریت یکپارچه شهری، راهکارهایی در راستای استانداردسازی نقش شوراهای شهر در مدیریت شهری، در جهت یکپارچه و پایدار نمودن مدیریت شهری می نماییم

لینک کمکی