دانلود فایل word بررسي نقش مديريت بحران در جهت کاهش خسارات ناشي از زلزله مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش مديريت بحران در جهت کاهش خسارات ناشي از زلزله مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان دزفول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت بحران به عنوان یکی از چالشهای همیشگی بشر در دنیا مطرح میباشد. بطوریکه علیرغم کلیه تلاشها و تمهیدات درنظر گرفته شده، اغلب، مدیران بحران حتی در کشورهای پیشرفته در برابر بحرانها با مقیاسهای بالا تسلیم میشوند تغییر وایجاد نگرشهای کلی درست از کلیه مراحل مدیریت بحران برای برنامهریزان میتواند در ایجاد دیدگاه درست در آنها، نقش اساسی داشته باشد و منجر به توسعه و بهبود برنامههای مدیریت بحران شود. همچنین تعیین سطوح مدیریتی بر اساس شدت ونوع حادثه میتواند برنامهریزان و مدیران را در برنامهریزیهای کلان و استراتژیک مدیریت بحران کمک کند . یکی از مباحث ودغدغههای عمده توسعه روستایی توجه به مخاطرات و بحرانهایی است که به طور نسبتا دایمی سکونتگاههای روستایی را با دگرگونیها و تحولات غیر منتظره روبرو میسازد. موضوعی که اکثر روستاهای کشور با آن مواجه هستند ماهیت غیر مترقبهبودن غالب حوادث طبیعی است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیت بحران با رویکرد مشارکت مردمیهنگام وقوع زلزله در روستاهای شهرستان دزفول میباشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای- میدانی )پرسشنامه( و جستجو در پایگاههای اینترنتی میباشد که برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری نرمافزار SPSS و برای تحلیل دادههای مکانی از نرمافزار ArcGIS10 استفاده میشود

لینک کمکی