دانلود فایل word بررسي و ارايه راهکار براي ريسک هاي عوامل رفتاري کارکنان با استفاده از روش دسته بندي وارزيابي عوامل حالت شکست و تحليل اثر( FMEA )مطالعه موردي پروژه ورزشگاه در حال ساخت مجموعه فولاد خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي و ارايه راهکار براي ريسک هاي عوامل رفتاري کارکنان با استفاده از روش دسته بندي وارزيابي عوامل حالت شکست و تحليل اثر( FMEA )مطالعه موردي پروژه ورزشگاه در حال ساخت مجموعه فولاد خوزستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

صنعت ساختمان، یکی از خطرناکترین صنایع، با توجه به طبیعت منحصربهفرد آن است. از این رو پژوهش پیش رو بااهداف بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی و بررسی علل و عوامل موثر در وقوع حوادث انجامشده است.این در مطالعه حاضر به منظور بررسی فاکتورهای موثر در پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی برای کارگاههای ساختمانی، پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ایمنی، عوامل موثر برعملکرد ایمنی شناسایی شدند. سپسبرای تطبیق فاکتورهای موثر بر ایمنی با شرایط ساخت و ساز به کمک مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، برخی ازفاکتورها حذف و برخی نیزاضافه گردیدند. در نهایت پرسشنامه ای طراحی گردید که پرسشنامه مرتبط با کارگران شامل پنج فاکتور عوامل داخلی، رضایت شغلی، مشوق ها، خطر پذیری و فرهنگ ایمنی می باشد. در نهایت با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.با توجه به مقادیر آماره تی و سطح معنی داری از دیدگاه کارگران تمام فاکتورهای مورد بررسی یعنی، عوامل داخلی، رضایتشغلی، مشوق ها، خطر پذیری و فرهنگ بر ایمنی پروژههای ساخت تاثیرگذار می باشد. با توجه به دادههای آماری و نیز مصاحبه با کارکنان ریسکهایی که RPN آنها بالاتر از عدد 052 میباشد به عنوان ریسک-های بحرانی در نظر گرفته شده است که از بین ریسکهای مطرح شده، تعداد 5 ریسک به عنوان ریسکهای بحرانی انتخاب گردیده است و همچنین برای کاستن آنها پاسخهایی به این ریسکهای بحرانی داده شده است.ریسک های بحرانی به ترتیب شامل عدم استفاده از تجهیزات ایمنی) مثل کلاه، دستکش، کفش ایمنی(، عدم دستور توقف کاردر صورت نبود ایمنی، ورود افکار ناخوشایند به ذهن نیروی کار، احساس عصبانیت بی مورد و تظاهر به رعایت قوانین ایمنی می باشد

لینک کمکی