دانلود فایل word بررسي و پيش بيني پديده خشکسالي در شهرستان بم با استفاده از مقايسه دو مدل ARIMAX و SVM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي و پيش بيني پديده خشکسالي در شهرستان بم با استفاده از مقايسه دو مدل ARIMAX و SVM :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

خشکسالی یک نوع بینظمی بارش است به حدی که روند حیات، تولید محصول و رابطه متوازن ومتعارف انسان و محیط را مختل میسازد . در واقع میتوان گفت که خشکسالی ویژگی طبیعی و بازگشت پذیر اقلیم است و تقریبا در تمامی رژیمهای اقلیمی رخ میدهد و بر خلاف خشکی که یکخصوصیت دایمی اقلیم است و به مناطق با بارندگی کم محدود میشود، یک ناهنجاری موقتی است که بسیاری از مردم در مناطق مختلف جهان با آن روبرو هستند . برای بررسی روند خشکسالی و ترسالی درشهرستان بم از آمار 14 ساله ایستگاه سینوپتیک بم استفاده شد . نتیجه این مطالعه نشان میدهد که 4 دوره خشکسالی شدید در منطقه رخ داده است، به طوری که این خشکسالی شدید )فراخشک( در اینمنطقه با تداوم تقریبا طولانی مدت، ظاهر شده است . بدین منظور در ابتدا مقادیر SPI یک، سه، شش، نه، دوازده و هجده ماهه شهرستان بم تعیین کرده و سپس با استفاده از مدل ماشین بردارپشتیبان و سریزمانی ARIMAX اقدام به پیش بینی مقادیر SPI گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سری زمانی عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر SPI نسبت به مدل ماشین بردار پشتیبان داشته و همچنین مقادیر SPI دوازده ماهه بهتر از مقادیر SPI یک، سه، شش، نه و هجده ماهه پیش بینی گردید

لینک کمکی