دانلود فایل word بررسي و مقايسه متدولوژيهاي مديريت پروژه باتوجه به گسترههاي دانشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي و مقايسه متدولوژيهاي مديريت پروژه باتوجه به گسترههاي دانشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

متدولوژی مدیریت پروژه، فرایندهای بدست آمده از مجموعهای از راهکارهای برتر میباشد که در اجرا و اتمام پروژهها، به مدیران پروژه کمک میکند. سازمانها برای افزایش موفقیت پروژههایشان، از متدولوژی مدیریت پروژه استفاده میکنند. اگرمتدولوژی متناسب با نیازهای سازمان نباشد، نه تنها باعث افزایش موفقیت نمیشود بلکه، نرخ شکست در پروژهها را افزایش خواهد داد. در این تحقیق چهار متدولوژی معتبر بررسی شده و تفاوتها، نقاط قوت و ضعف هرکدام شناسایی میگردد. مقایسه متدولوژیها برای انتخاب متدولوژی مناسب در یک سازمان، استفاده میشود

لینک کمکی