دانلود فایل word بررسي وسايل اجراي جبران خسارت زيست محيطي در حقوق بينالملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي وسايل اجراي جبران خسارت زيست محيطي در حقوق بينالملل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

علی رغم تمامی تلاشهای باز دارنده، وقوع آسیب زیست محیطی اجتناب ناپذیر است،که گاهی ناشی از بیمبالاتی رفتار درامور بینالمللی و گاهی در اثر حادثهی ناگهانی است.برای جلوگیری از رفتار غیر قانونی و جبران خسارت تخلفاتی که رخمینماید، حقوق باید حکم مقتضی را نسبت به دعاوی صادر و وسایل جبران خسارات را تعیین نماید. همچنین نظامهای حقوقی باید برای کاهش ضرر و حوادث حادثهای ناگهانی،تعیین تکلیف کند.در اتخاذ تصمیمات و اجرای قواعد، لازم استکه موضوعاتی از قبیل حد ضرر قابل قبول،نوع خسارتی که میتواند راهنمای اقدام قانونی باشد، چه مجوزی موجب تحریکعمل،چه دادگاه یا محکمهای صلاحیتدار است یا چه دستورهایی مقتضی است ضمانت اجراهای آن چیست یا جبران خسارت چگونه باشد حقوق بین الملل محیط زیست در این خصوص از دولتها میخواهد تا در نظام حقوق داخلی خود بااتخاذ اقدام مناسب،قوانین لازم الاجرایی را در چارچوب پشتیبانی از تعهدات بینالمللی وضع کند. هدف ما از این مطالعه مشخص نمودن چگونگی جبران خسارت توسط عامل آن است و مکانیزهای موجود در تعیین میزانخسارت و ترتیب اثر دادن و اجرای آن میباشد. نتیجه اینکه در حقوق بینالملل محیط زیست ضمانت اجرای قوی وجود ندارد و متداولترین شیوهی جبران خسارت پرداختغرامت است که در اغلب موارد نمیتوان تخریب محیط زیست را با پول ترمیم نمود.

لینک کمکی