دانلود فایل word بررسي وضعيت بهداشت محيط در نوار ساحلي درياي خزر بابلسر در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي وضعيت بهداشت محيط در نوار ساحلي درياي خزر بابلسر در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بسیاری از مردم سالانه برای تفریحاتی مثل شنا، قایق سواری و... به مناطق ساحلی دریای خزر سفرمی کنند.وجود امکانات بهداشتی و ایجاد محیطی سالم و پاکیزه برای مسافرین وهمچنین تامین رفاه ساکنین شهرهایساحلی الزامی می باشد. روش تحقیق: دراین مطالعهی توصیفی- مقطعی ساحل بابلسر بررسی شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از چک لیست، پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار Excelپردازش شده است. جامعه آماری 033 خانواده مسافر میباشد و چک لیست از وضعیت بهداشتی طرحهای ساحلی بابلسر تکمیل شده است.یافته ها: از 03 % مسافرانی که در چادر اقامت داشتند 13 % از محل اسکان خود رضایت داشتند. به علت نبودشیرآب 57 % مردم از بطریهای آب معدنی استفاده مینمودند. سرویس بهداشتی کافی و شیر آب برای شستشوی ظروف و... وجود ندارد و 37 % سرویسهای موجود مطلوب است. زباله در ساحل شدیدا پراکنده است و 57 % به علت نبود سطل زباله است. دستفروشان زیاد و 57 % آنها غیربهداشتیاند. آب دریا آلوده بودهو شناگران دچار التهاب پوستی میشدند. در طرحهای ساحلی هم وضعیت مطلوب نیست. 03 % وضعیت دستشوییها نامطلوب، 03 % دفع فاضلاب غیر بهداشتی است. 333 % متصدیان اماکن عرضه مواد غذایی طرحهافاقد مجوز و 03 % طرحها تابلو ندارند. در مجموع 30 % مردم از سفر به بابلسر کاملا رضایتمند بودند. بحث و نتیجه گیری: ساخت سرویسهای بهداشتی، بهسازی سرویسهای موجود و نمازخانهها و نظارتدایم بر آنها الزامی است. اجرای طرح کارت، وجود سطل زباله مناسب و آب سردکن با توجه به گرم بودن فصل در محوطه لازم است. نظارت بر دفع صحیح فاضلاب یا عدم برقراری شناگاه در مناطق آلوده اجباریاست. نظارت بر فروشندگان دوره گرد و جلوگیری از ورود دورهگردهای موتوری به ساحل وجود ندارد. همکاری شهرداری و مسیولین بهداشت منطقه در این نواحی مفید است.

لینک کمکی