دانلود فایل word بررسي وضعيت زيرساختهاي گردشگري در شهرستان مهران با تاکيد بر گردشگري مذهبي عتبات عاليات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي وضعيت زيرساختهاي گردشگري در شهرستان مهران با تاکيد بر گردشگري مذهبي عتبات عاليات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری متشکل از دو مولفه اساسی شامل منابع و جاذبههای گردشگری و زیرساختهای گردشگری میباشد که در واقع هر دو لازم و مکمل همدیگر بوده و باعث رونق این صنعت میگردند. هر چند جاذبههای گردشگری نقش مهمی را در شناساندن یک کشوربه عنوان کشور دارای ظرفیت گردشگری دارد ولی کمیت و کیفیت مناسب زیرساختهای مکان گردشگری نیز جزو مهمترین درخواست های گردشگران میباشد. این پژوهش با هدف دانلود فایل word بررسي وضعيت زيرساختهاي گردشگري در شهرستان مهران با تاکيد بر گردشگري مذهبي عتبات عاليات و نگاهی به منابع و جاذبههای گردشگری شهرستان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مرد م شهرستان مهران، گردشگران ورودی، و کارشناسان حوزه گردشگری میباشد که تعداد 381 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و بین آنها پرسشنامه پژوهش به روش تصادفی ساده توزیع شد. روایی پرسشنامه پژوهش به شیوه صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (961/0 (مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون T تک نمونهای در نرمافزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که زیرساختهای گردشگری از جمله عمرانی، خدماتی و رفاهی پاسخگوی نیازهای گردشگران به ویژه در ایام اربعین حسینی نمیباشد و در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

لینک کمکی