دانلود فایل word برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با تاکيد بر توسعه فيزيکي شهر ايوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با تاکيد بر توسعه فيزيکي شهر ايوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه در بسیاری از شهرها مواردی مانند ترافیک، تراکم زمین، ساختمانهای متروک، تغییر کاربری زمین و بسیاری ازموضوعات زیست محیطی دیگر موضوع پایداری شهرها را مطرح می کند.هدف فرایند توسعه پایدار شهری ایجاد یا تقویتویژگیهای پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی شهر است.لذا در پژوهش به ارزیابی عوامل توسعه پایدار شهری با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر ایوان مورد بررسی قرار می گیرد.روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد که از مطالعات کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان می دهدتوسعه شهر در چند دهه اخیر صورت گرفته و ناموزون بودن و نامتناسب بودن این توسعه در نتیجه عواملی مانند مهاجرتهای ناشی از جنگ و مهاجرتهای روستاهای حوزه نفوذ و مرکزیت اداری سیاسی شهرستان ایوان و نبود برنامه خاص مدون شهری است. .برای رسیدن به تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر ایوان برای جوابگوی به نیازهای فعلی و پیش بینیبرای نیازهای آینده باید با مطالعه عوامل متعددی مانند توپوگرافی ، شیب و جنس خاک مناسب ترین جهت را برای توسعه فیزیکی مطلوب شهرپیش بینی کرد و همراه با توسعه درونی شهر که بافت های فرسوده و ناکارامد شهری و اراضی بایر و رها شده ، احیاء ، بهسازی و نوسازی می شود و شهر بصورت عمودی گسترش می یابد

لینک کمکی