دانلود فایل word ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر مشارکت مردمي نمونه موردي، محله نعمتآباد، منطقه 91 شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ساماندهي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر مشارکت مردمي نمونه موردي، محله نعمتآباد، منطقه 91 شهرداري تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مسیله بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ که هر روز بر گسترده ابعاد آن افزوده میشود تنها با نوسازی مبتنی بر مشارکت همهجانبه شهروندان به عنوان کاربران اصلی شهر قابل حل و بهبود اساسی است. ساماندهی بافت های فرسوده باهدف یکپارچهسازی و نوسازی آن یکی از راهکارهای نوسازی بافتهای فرسوده محسوب میشود که بحث مشارکت مردمی در این راستا یکی از چالشهای اساسی میباشد. تجربیات مختلف در باب جلب مشارکتهای مردمی برای ساماندهی واحدهای فرسوده حکایت از ظرافتها و مسایل مختلف در این راستا میباشد. در این مطالعه به منظور مشارکت در نوسازی سعی شده است تجربیات به دست آمده در زمینه نحوه جلب مشارکت اهالی برای ساماندهی بافت فرسوده ارایه گردد. محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده منطقه 19 شهرداری تهران میباشد.جامعه آماری 100 نفر از سرپرستان خانوار ساکن در محلهی نعمتآبادمیباشند که به صورت تصادفی انتخابشده و با تکمیل پرسشنامه، دادهها با استفاده نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند و از طریق تحلیل SWOT به ارزیابی نهایی وضعیت بافت فرسوده محله پرداختهشده و راهکارهایی در راستای بهسازی و نوسازی مشارکتی در این محله ارایه داده شده است تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردی است و از حیث روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت تحقیق دادههای مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی( ازجمله پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده) جمعآوری شده است .و همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت .و نتایج حاصله نشان میدهد که از نظر مولفههایی چون هویت محلهای ، مشارکتجویی ، سرمایه اجتماعی و همبستگی در بین ساکنین و وجود نهادهای محلی ومردمی و مخصوصا مذهبی در حد متوسط بوده و پتانسیل نسبتا خوبی برای بهسازی مشارکتی دارد.

لینک کمکی