دانلود فایل word شبيه سازي عددي تاثير خواص مکانيکي سنگ بر شکست حاصل از برنده TBM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبيه سازي عددي تاثير خواص مکانيکي سنگ بر شکست حاصل از برنده TBM :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از نرم افزام افزار PFC2D ، تاثیر مقاومت کششی سنگ بر شکست حاصل از برنده TBM بررسی شده است. مدل عددی با ابعاد cm 06 و cm 026 آمادهسازی شد. این مدل برای 5مقاومت کششی مختلف کالیبره شد. مقادیر مقاومتهای کششی عبارتند از: MPa ،5 MPa ،06 MPa ،05 MPa 26 و MPa 25 . از هر مدل 4 نمونه مشابه آمادهسازی شد و تحت 4 فشار محصورکنندهمتفاوت MPa ،5 MPa ،06 MPa 05 و MPa 26 قرار گرفت. به طور کلی 26 مدل با ویژگیهای مقاومتی و محصورشوندگی مختلف ساخته شد. در این مورد از دو دیسک U شکل استفاده شده استزیرا در شبیهسازیهای انجام شده وسعت خردشدگی، بیشترین میزان جدایش خرده حفاری و بهترین راندمان حفاری و برش برای تیغههای U شکل مشاهده شد و بخاطر حجم محاسبات زیاد از ارایهمدلسازیهای مربوطه صرف نظر شده است. دو دیسک U شکل با فاصلهداری ثابت a ( 2 a : عرض انتهایی لبه دیسک( نیرو را به سطح سنگ اعمال مینمایند و باعث شکست سنگ میشود. شکست درهر مدلسازی ثبت گردید. نتایج نشان میدهند که در فشارهای محصورکننده ثابت با افزایش مقاومت کششی سنگ، میزان نفوذ دیسک در سنگ کاهش مییابد. به بیان دیگر مقاومت کششی سنگ، عامل کنترلکننده میزان نفوذ دیسک در سنگ میباشد.لازم به ذکر است با افزایش فشار محصورکننده طول شکستگی کاهش مییابد که سرانجام ابعاد تراشه کوچک میگردد

لینک کمکی