دانلود فایل word شبيه سازي فرآيند بارش-رواناب با استفاده از مدل نروفازي در حوزه آبخيز کورکورسر نوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبيه سازي فرآيند بارش-رواناب با استفاده از مدل نروفازي در حوزه آبخيز کورکورسر نوشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پیش بینی صحیح پدیده های هیدرولوژیک، مانند فرآیند بارش-رواناب میتواند اطلاعات موثری برای برنامه ریزی شهری، کاربری اراضی و مدیریت منابع آب حوزه آبخیز فراهم آورد که نقش مهمی در کاهش اثرات سیلاب و خشکسالی بر سیستمهای منابع آب دارد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی مدل نروفازی در شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب و شناسایی تاثیر رواناب به عنوان ورودی در کارایی مدل بوده است. نتایج نشان می دهد که مدل نروفازی با مقدار RMSE برابر 0096/0 ،مقدار ضریب کارایی ناش ساتکلیف برابر 7933/0 و ضریب همبستگی برابر 9135/0 ،با خطای کم و همبستگی دقت وکارایی بالا میتواند فرآیند بارش - رواناب را مدل سازی و پیش بینی کند. ترکیب هایی که رواناب را نیز به عنوان ورودی دارند نسبت به ترکیب هایی که فقط بارش را به عنوان ورودی لحاظ می کنند کارایی بیشتری داشتند. بهترین پیش بینی با ترکیب (بارش روز جاری، بارش روز قبل و دبی روز قبل) انجام می شود و در صورت نبود داده های دبی، ترکیب (بارش روز جاری و بارش روز قبل) نیز به طور قابل قبولی می تواند دبی خروجی را پیش بینی کند.

لینک کمکی