دانلود فایل word شبيهسازي عددي سرريز سد سورک با استفاده از روش دوفازي VOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبيهسازي عددي سرريز سد سورک با استفاده از روش دوفازي VOF :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق سرریز سد سورک به وسیله مدل عددی FLUENT با استفاده روش آشفتگیH- K مدل RNG و روش دوفازی VOF شبیه سازی گردید و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. پارامتر های جریان در کناره دیواره و محور مرکزی با استفاده ازمدل عددی شبیهسازی شد. پروفیل توزیع فشار اندازهگیری شده بیانگر این است که در هیچ مقطعی از جریان در طول مسیر عبور از سرریز فشار منفی حادث نمیشود. بررسی نتایج عمق آب نیز نشان داد دیواره های هدایت سرریز کفایت لازم برای عبور آب در دبی های مختلف حتی بیش از دبی طرح را دارا میباشند. مقایسه نتایج مدل فیزیکی و عددی با استفاده از میانگین ضریب نش-ساتکلیف و میانگین درصد خطا انجام شد. ضریب نش-ساتکلیف برای پارامتر های فشار، سرعت و عمق بهترتیب 85/0 ،87/0 و 67/0 و میانگین درصد خطا برای پارامتر های فشار، سرعت و عمق به ترتیب 3/9 ، 3/4 و 9/16درصد محاسبه گردید. معیار ها نشان داد که مدل عددی، پارامتر سرعت را بخوبی شبیه سازی کرده است و بیشترین خطای مدل در شبیه سازی عمق آب میباشد.

لینک کمکی