دانلود فایل word شناخت و تبيين فرآيند رفع آلودگي و پسمانداري مواد راديواکتيو در چرخه سوخت هسته اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناخت و تبيين فرآيند رفع آلودگي و پسمانداري مواد راديواکتيو در چرخه سوخت هسته اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در صنعت هستهای، استانداردهای ایمنی قابل اجرا توسط افراد، بیشتر همانند قوانین ایمنی متداول در صنایع میباشد و اگر این قوانین بطور صحیح اجرا شود آلودگی در این صنعت نیز در حد پایینی قرار خواهد گرفت . اختلاف عمده ای که بین این صنعت با دیگر صنایع مثلا پزشکی و یا شیمیایی مشاهده میشود این است که مواد رادیواکتیو همانند باکتریهای بیماری زا و یا مواد شیمیایی موجود در کارخانه نمیتواند از بین رفته و یا نابود شود، بلکه تنها میتوان آنها را از روی سطوح آلوده تمیز نموده و در محلی خاص جمع آوری نمود. به هرحال لازم است برای تجهیزات رادیواکتیو و نیز مواد و سطوح مورد استفاده در این صنعت، چنانچه آلودگی صورت دهد عملیات رفعآلودگی موثر و در حد کافی بر روی آنها صورت پذیرد . در این زمینه احساس میشود که باید با یک برنامه ریزی خوب و اصولی اولا مانع از ایجاد آلودگی گردید و در نهایت نیز اقدامات مربوط به رفعآلودگی به نحو احسن انجام پذیرد. کلیه پسماندهای تولید شده از جمله پسماند ناشی از رفع آلودگی ، قبل از انتقال، جهت دفن شدن به نحو مطلوبی بسته بندی میشوند و برای هر نوع از زبالهها بسته بندی مناسبی صورت خواهد پذیرفت تا از انتشار مواد به محیط و نیز پرتوگیری مردم جلوگیری شود. با توجه به نیمه عمر مواد رادیواکتیو، این بست ه بندی باید بتواند صدها سال بدون آسیب دیدن، دفن شده و سالم باقی بمانده تا از انتشار مواد رادیواکتیو به محیط جلوگیری ش ود دراین مقاله شیوه نامه رفع آلودگی تاسیسات و تجهیزات بکار رفته در صنایع هسته ای همراه با رفع آلودگی افرادی که در تماس با مواد رادیواکتیو بوده اند و یا در اثر حادثه دچار آلودگی شده اند به همراه روش پسمان داری آن تهیه شده است زیرا آلودگی رادیواکتیو وقتی اتفاق میافتد که مواد پرتوزا به هر نحو ممکن در تماس با سطح جسم قرار گرفته باشد.

لینک کمکی