دانلود فایل word شناسايي الگوي زماني و مکاني شدت خشکسالي در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي الگوي زماني و مکاني شدت خشکسالي در استان خوزستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که بر اثر آن ناهنجاریها یا نوساناتی در روند پارامترهای هواشناسی از جمله دما و بارندگی حاصل میشود. این پدیده از دیدگاههای مختلف بهانواع هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی، اقتصادی- ا جتماعی و اقلیم شناسی تقسیم می شود. به منظور به حداقل رساندن خشکسالی و در نتیجه ا ثرات مخرب آن ،نظارت و ارزیابی این پدیده از ضروریات است و برای این امر نیزمطالعه نمایه های خشکسالی از اهمیت بخصوصی برخوردار است . در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه یک دوره آماری ده ساله (1385-1394 (از چهارده ایستگاه منتخب هیدرومتری استان خوزستان جهت تحلیل های آماری و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. روش اصلی استفاده شده در این تحقیق استفاده از دو نمایه SPI و ZSI است. سپس با استفاده از نرم افزار GIS ARC و با استفاده از روش کریجینگ پهنه بندی خشکسالی در این چهارده ایستگاه انجام گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که حداکثر خشکسالی در دوره مورد مطالعه در سال های 1386 و 1390 رخ داده و حداکثر تر سالی مربوط به سال 1388 و 1391 مشاهده می شود. در سال 1386 حداکثر مقدار خشکسالی در ایستگاه سد شهدا و کارون سه و به مقدار (-34/1 (می باشد. کمترین مقدار خشکسالی در این سال در ایستگاه سپید دشت و به مقدار (32/0 (-می باشد. حداکثر تر سالی مربوط به سال 1388 بوده که در این سال حداکثر مقدار ترسالی در ایستگاه مشراگه و به مقدار (11/2 (و ایستگاه سپید دشت و به مقدار (58/1 (می باشد.در بین ایستگاه های مورد مطالعه ایستگاه شهید عباس پور و چم گز دارای وضعیت خشک تر و ایستگاه های سپید دشت، مشراگه و آب شیرین دارای وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر ایستگاه ها می باشد.

لینک کمکی