دانلود فایل word شناسايي و ارزيابي ريسک هاي زيست محيطي کارخانه ي بهره برداري نفت و گاز مجتمع مارون (3 ) با روش ارزيابي مقدماتي خطر PHA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و ارزيابي ريسک هاي زيست محيطي کارخانه ي بهره برداري نفت و گاز مجتمع مارون (3 ) با روش ارزيابي مقدماتي خطر PHA :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

منظور از مطالعات ارزیابی ریسک، نگاه کلی به مجموعه ریسک هایی است که در هنگام انجام یک پروژه ایجاد خواهد شد و باشناخت این ریسک ها می توان راهکارهایی جهت کاهش و یا کنترل آنها طراحی نمود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وارزیابی ریسک های زیست محیطی واحد بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ) 3 ( با روش ارزیابی مقدماتی خطر ) PHA ( می باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی ریسک های زیست محیطی در واحد مورد مطالعه واقع در 76 کیلومتری جاده یاهواز امیدیه در سال 4331 ، به ترتیب کلیه مراحل بروز ریسک ها شناسایی، تجزیه و تحلیل و جهت تقلیل ریسک ها، برنامه -مدیریت زیست محیطی ارایه شده است. پس از بررسی کلیه فعالیت ها و عملیات واحد بهره برداری، 444 ریسک زیست محیطی شناسایی شده، سپس با روش تحلیل مقدماتی خطر ) PHA ( ارزیابی انجام گرفت و در نتیجه 33 ریسک در سطح کم اهمیت ) معادل35/13درصدو9ریسک درسطح غیرقابل قبول و شدید معادل 8/1 درصد و63ریسک درسطح نامطلوب و متوسط معادل 56/75 درصد ( قرار گرفتند. در انتها یک سری اقدامات اصلاحی جهت کاهش و کنترل ریسک های با اهمیت بالا ارایه می گردد

لینک کمکی