دانلود فایل word ارزيابي وضعيت ايمني در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي وضعيت ايمني در شرکت توزيع نيروي برق شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با تعریف ایمنی بصورت میزان فرار از خطرات و تعریف علمی خطر اصول کلی فرار از خطرات عنوان گردیده و اشاره شد که برای فرار از خطرات اولین قدم شناسایی خطر کار چندان ساده ای نیست و در بعضی مواقع حتی غی ر ممکن به نظر می رسد. بهمین دلیل تکنیک های خاصی برای شناسا یی خطر کار چندان ساده ای نیست و در بعضی مواقع حتی غی ر ممکن به نظر می رسد. بهمین دلیل تکنیک های خاصی براس شناسایی خطر طراحی و پیشنهاد گردیده که در مقاله به نام 27 تکنیک مختلف اشاره شده است. یکی از این تکنیکها بنام تکنیک چک لیستی بصورت کلی و تحت عنوان ممیزی ایمنی بطور مشروح شرح داده شده و چگونگی استفاده از نتایج این تکنیک همراه با انواع ممیزی ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است. در قسمت دوم مقاله اجرای تکنیک ممیزی ایمنی بصورت نوع رسمی در شرکت توزی ع نیروی برق اهواز شرح داده و دراین تکنیک از چک لیستمنتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای پس از انجام بعضی اصطلاحات از نقطه نظر تطبیق با وضعیت شرکت مذکور استفاده گردیده است .جمعا 85 مورد در چک لیست مزبور مورد سوال قرار گرفته که نمونه هایی از این سوالات در جدولی در مقاله ارایه گردیده است .نتایج حاصل از این بررسی ضریب ایمنی شرکت مورد مطالعه 7/27 درصد نشان داد که در مقایسه با جدول تقسیم بندی امتیاز ها از نقطه نظر ایمنی که توسط سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای منتشر شده این رقم در محدوده وضعیت ایمنی ضعیف قرار می گیرد. در پایان ضمن اشاره به نحوه استفاده از نتایج ممیزی ایمنی در بالا بردن سطح ایمنی شرکتها به موضوع قابل اجرا بودن بررسی ممیزی ایمنی در بالا بردن سطح ایمنی شرکتها به موضوع قابل اجرا بودن بررسی ممیزی ایمنی در شرایط کنونی تاکید شده است.

لینک کمکی