دانلود فایل word افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر با استفاده از منطق فازي براي کنترل حرکت چاهک متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر با استفاده از منطق فازي براي کنترل حرکت چاهک متحرک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

شبکه حسگر بیسیم یک شبکه بیسیم است که شامل تعدادی گره حسگر است. گرههای حسگر مشابه و دارای انرژی محدودی هستند. به کمک این حسگرها میتوان شرایط فیزیکی یا محیطی یک ناحیه را نظارت کرد اطلاعات جمعآوری شده به وسیلهی حسگرها به یک چاهک انتقال داده میشود. به علت محدود بودن انرژی گرهها انتقال اطلاعات از حسگر به ایستگاه پایه به یک مسیله مهم در این شبکهها تبدیل شده است.در این مقاله روی انتقال اطلاعات از حسگرها به چاهک کار شده است و دو الگوریتم برای انجام این کار در شبکههای حسگر بیسیم ارایه می-شود.در روش اول از چاهک متحرک و خوشهبندی استفاده شده است، بدین صورت که با استفاده از منطق فازی یک مسیر برای حرکت چاهک متحرک مشخص میشود که این مسیر از نزدیکی کلیهی حسگرهای سرخوشه عبور میکند. در روش دوم مسیر حرکت چاهک ثابت در نظر گرفته میشود و برای انتقال اطلاعات از حسگرهای سرخوشه به چاهک از گرههای محل ملاقت استفاده میشود.در این روش انتخاب سرخوشهها و گرههای محل ملاقات با استفاده از منطق فازی انجام میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که روش ارایه شده عملکرد بهتری درمعیارهای، تاخیر، میانگین انرژی مصرفی، و انرژی باقی مانده را دارد.

لینک کمکی