دانلود فایل word ايجاد سيستم ترجمه خودکار از يک متن فارسي به انگليسي با استفاده از ترکيب روش هاي ساختاري و آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ايجاد سيستم ترجمه خودکار از يک متن فارسي به انگليسي با استفاده از ترکيب روش هاي ساختاري و آماري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با افزایش روزافزون حجم اطلاعات در دنیای امروز و آسان شدن برقراری ارتباط در سرتاسر دنیا توسط شبکه جهانی، اهمیت داشتن مترجمهای خودکاری که بتوانند بهصورت بلادرنگ و درعینحال دقیق، این اطلاعات را به زبانهای مختلف آماده کنند، بهشدت احساس میشود. این زمینه با ظهور ماشینهای مترجم آماری جان تازهای به خود گرفت. سیستم ترکیبی پیشنهادشده در این تحقیق که برای ترجمه بین جفت زبانهای انگلیسی و فارسی طراحیشده است، دو رویکرد غالب ترجمه ماشینی، یعنی رویکرد آماری و رویکرد مبتنی بر قاعده را باهم ترکیب میکند. در گام اول این دو رویکرد بهصورت درهمتنیده باهم ترکیب میشوند بدینصورت که سیستم پایه آماری بوده که آن را با استفاده از موثرترین فاکتور زبانی در POS بهبود دادهایم. تحقیقات انجامشده نشان میدهند که برچسب این نوع سیستمها ترکیبی است. در این تحقیق نشان دادهایم در حال حاضر برای زبان فارسی برچسبزنهای مناسب با دقت بالا وجود ندارد، لذا برای حل این مشکل در زبان فارسی، از سیستم POS استفاده نمودهایم. در اولین گام یک برچسبزن ترجمه ترکیبی که از این ابزار استفاده میکند کیفیت ترجمه بهتری نسبت به سیستم آماری دارد. در روش ترکیبی پیشنهادی دوم از جابجایی کلمات در مرحله پیش-پردازش استفادهشده است. شود. این سیستم ترکیبی نیز عملکرد بهتری نسبت به سیستم آماری از خود نشان داد.

لینک کمکی