دانلود فایل word بررسي ميزان آگاهي معلمان پيش دبستاني از برنامه ريزي درسي واصول يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ميزان آگاهي معلمان پيش دبستاني از برنامه ريزي درسي واصول يادگيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی میزان آشنایی مربیان مراکز پیش دبستانی با مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری در شهر شیراز بود. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مربیان دوره پیش دبستانی شهر شیراز بودهاند. که تعداد آنها بالغ بر 1200نفر بوده است با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و با استفاده از جدول(کرجسی- مورگان) تعداد 278 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که از 30 سیوال با طیف لیکرت است.پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ 83/0 می باشد که نشان دهنده پایای پرسشنامه می باشد ،همچنین روایی آن نیز با استفاده از روایی محتوی توسط استاد راهنما و جمعی از صاحب نظران تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داه ها ازنرم افزار spss و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان آگاهی مربیان پیش دبستانی از مبانی فلسفی در حد متوسط ، مبانی روانشناختی در حد کم و از مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی در حد کم است .همچنین نتایج نشان داد که آگاهی مربیان پیش دبستانی از اصول یادگیری در حد قابل قبول است.

لینک کمکی