دانلود فایل word مقايسه پايداري استاتيکي ايرفويل با کمبر S شکل و ايرفويل با کمبر معمولي در اثر سطح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه پايداري استاتيکي ايرفويل با کمبر S شکل و ايرفويل با کمبر معمولي در اثر سطح :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابسته

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پایداری استاتیک طولی یکی از چالش بر انگیزترین مسایل برای شناورهای اثر سطحی است. زیرا این وسایل در ارتفاع بسیار کم پرواز می کنند و در نتیجه در معرض برخورد دایمی با سطح قرار دارند. در این تحقیق پایداری ایرفویل ها در اثر سطح مورد مطالعه قرار گرفته است. برای حصول به پایداری استاتیک طولی در اثر سطح سه شرط باید برآورده شوند. ایرفویل پایدار در اثر سطح علاوه بر داشتن مشتق ضریب گشتاور نسبت به زاویه حمله منفی و مشتق ضریب لیفت نسبت به ارتفاع منفی باید مرکز ارتفاع آن جلوتر از مرکز آیرودینامیکی پیچ (pitch) واقع شده باشد. در این تحقیق کمبر ایرفویلNACA 4412 چنان تغییر داده شد تا کمبر ایرفویل حاصل (M 4412) S شکل باشد. نتایج نشان داد که هر دو ایرفویل شرایط اول و دوم پایداری را برآورده می کنند. همچنین کاهش ارتفاع باعث بهبود شرایط اول و دوم هر دو ایرفویل می گردد. ایرفویل NACA 4412 به هیچ وجه شرط سوم پایداری را ارضا نمی کند اما ایرفویل M 4412 در بخشی از دامنه مورد بررسی پایدار بود. یک منحنی که در طول آن مرکز پیچ و ارتفاع ایرفویل بر روی هم قرار دارند، صفحه پایداری (ارتفاع بر حسب زاویه حمله ایرفویل)M 4412 را به دو قسمت پایدار و ناپایدار تقسیم می کند. در حالیکه کاهش ارتفاع اثر منفی بر شرط سوم برای ایرفویل NACA 4412 دارد، بر شرط سوم ایرفویل M 4412 اثر مثبت دارد.

لینک کمکی