دانلود فایل word آناليز حساسيت مقادير ET0 به تغييرات پارامترهاي هواشناسي در ايستگاه سينوپتيک تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آناليز حساسيت مقادير ET0 به تغييرات پارامترهاي هواشناسي در ايستگاه سينوپتيک تبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر حساسیت مقادیر ET0 به تغییر پارامترهای هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک تبریز بررسی شد. دوره آماری مورد بررسی 1341-1391 (51) بود. ابتدا مقادیر تبخیر-تعرق مرجع برای دوره آماری قابل دسترس محاسبه شد. سپس با تغییر مقدار هر یک از پارامترهای دمای حداکثر، دمای حداقل، دمای شبنم و سرعت باد، در گام های 5 درصد از 20- درصد تا 20+ درصد، تغییرات مقدار ET0 محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد تبخیر-تعرق مرجع در ایستگاه سینوپتیک تبریز به پارامتر دمای ماکزیمم حساس تر است. بیش ترین افزایش مقدار ET0 در مقیاس ماهانه، در مرداد ماه به میزان 41/23 میلی متر، در مقیاس فصلی در تابستان به میزان 69/109 میلی متر و در مقیاس سالانه به میزان 69/203 میلی متر بود که با افزایش 20 درصدی دمای ماکزیمم اتفاق افتاد. پس از دمای ماکزیمم مقادیر ET0 به سرعت باد حساسیت بیش تری نشان داد به طوری که با کاهش 20 درصدی مقدار WS مقدار ET0 در مرداد ماه، 19/33 میلی متر، در فصل تابستان 50/55 میلی متر و سالانه 93/69 میلی متر کاهش یافت. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، در ایستگاه تبریز مقدار تبخیر-تعرق مرجع به ترتیب اولیت به تغییرات دمای ماکزیمم، سرعت باد، دمای مینیمم و دمای نقطه شبنم حساستر می باشد.

لینک کمکی