دانلود فایل word ارزيابي اثر بارش بر نوسانات سطح ايستابي و رواناب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي : حوضه آبريز ناورود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثر بارش بر نوسانات سطح ايستابي و رواناب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي : حوضه آبريز ناورود) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش هایی است که زندگی انسان بر روی زمین را تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط اقلیمی رو به گرم تر شدن، چرخه آب را دچار تغییر می کند، به طوری که تغییر در بارش، تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب و جریان های زیرزمینی را به همراه دارد. تغییر در حجم رواناب و جریان های زیرزمینی، تغییر در کیفیت منابع آب را نیز منجر می شود که در برنامه ریزی منایع آب از اهمیت زیادی برخوردار است. استان گیلان با توجه به شرایط آب و هوایی خاص و اهمیت کشاورزی یکی از آسیب پذیرترین مناطق به تغییر اقلیم است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه آبریز ناورود، که حوضه آبریز معرف در منطقه غرب گیلان است، با استفاده از مدل SWAT پرداخته شد و از SWAT-CUP برای بهینه سازی پارامترهای مدل استفاده گردید. واسنجی مدل برای دوره آماری 2006 تا 2010 و اعتبارسنجی نیز برای سال های 2011 تا 2013 انجام شد. در بین شاخص های ارزیابی برای بررسی دقت شبیه سازی ،دقت شبیه سازی ماهانه با استفاده از شاخص های NS و R2 برای دوره واسنجی به ترتیب 0/76 و 0/80 و برای دوره اعتبارسنجی 0/60 و 0/55 بدست آمد. نتایج نشان داد که کاهش ده و سی درصدی بارندگی منجر به کاهش 17 و 51 درصدی در متوسط سالانه سطح ایستابی و همچنین کاهش 21 و 58 درصدی در متوسط 8 سال شبیه سازی رواناب حوضه شد. مقایسه میزان کاهش سطح ایستابی و رواناب در حوضه نشان از تاثیرپذیری بیش تر رواناب از تغییر بارش نسبت به ذخایر زیرزمینی دارد.

لینک کمکی