دانلود فایل word ارزيابي اثر فعاليت هاي انساني بر رواناب حوضه درياچه اروميه با استفاده از SWAT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثر فعاليت هاي انساني بر رواناب حوضه درياچه اروميه با استفاده از SWAT :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

استفاده از منابع موجود در حوضه برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه بشری هسته اصلی طرح های توسعه بشمار می رود. برنامه ریزی ها، بهره برداری و تغییر در کارکردهای طبیعی سیستم حاصل نگاه به توسعه است. این امر موجب بروز تغییراتی در عوامل هیدرولوژیکی حوضه می شود که در واقع پاسخ به این تغییرات است. در مقاله حاضر برای تعیین نقش فعالیت های انسانی بر رواناب تولیدی در حوضه دریاچه ارومیه از ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) استفاده شده است. شبیه سازی برای دوره زمانی 1365-1360 کالیبره شده است و سپس برای بازسازی جریان رواناب طبیعی از 1366 الی 1385 به کار گرفته شده است. همان طور که انتظار می رفت نتایج رواناب بازسازی شده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، کاهش رواناب ناشی از فعالیت های انسانی را نشان می دهد. در مطالعه با استفاده از اعمال تغییرات شرایط آب و هوایی منطبق بر واقعیت هر سال آبی تغییرات رواناب وابسته به بارش و دما به خوبی شبیه سازی شده است تا تنها تاثیر فعالیت های انسانی و اعمال مدیریت های مختلف در آن مشاهده شود. میانگین کاهش رواناب ناشی از فعالیت های انسانی به ترتیب 17، 23 و 26 درصد در دوره های زمانی پنج ساله 1375-1371، 1380-1376 و 1385-1381 رخ داده است. تاثیر فعالیت های انسانی از جمله پروژه های تنظیم و ذخیره سازی برای دوره های ترسالی و خشک-سالی متفاوت بود.

لینک کمکی