دانلود فایل word ارزيابي اثرات محيط زيستي احداث سد به روش هاي چک ليست و ماتريس (ICOLD مطالعه موردي: سد ژاوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثرات محيط زيستي احداث سد به روش هاي چک ليست و ماتريس (ICOLD مطالعه موردي: سد ژاوه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، تقاضا برای آب از سوی شهرها و صنایع تحت تاثیر رشد سریع اقتصادی، رو به افزایش است. علاوه بر آن قرارگیری کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهانی و چالش دیرینه آن با کمبود آب مزید بر علت می باشد. احداث سد به عنوان یکی از روش های مرسوم که دارای آثار و پیامدهای محیط زیستی زیادی نیز می باشد، جهت بهره-برداری از منابع آب حوزه های آبخیز در چند دهه اخیر مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است. در این راستا ارزیابی آثار محیط-زیستی (EIA) به عنوان ابزاری در جهت کاهش اثرات و پیامدهای مذکور مورد استفاده قرار می گیرد. EIAعمدتا با نگاهی فرایندی به فعالیت ها در دو فاز احداث و بهره برداری از سد، به ارایه راهکارهای کاهشی آثار و پیامدها می پردازد. در این پروژه اثرات محیط زیستی مثبت و منفی سد ژاوه به دو روش چک لیست و ماتریس آیکولد پیش بینی و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ماتریس آیکولد نشان می دهد بیشترین آثار مثبت پروژه مربوط به اثرات اقتصادی- اجتماعی است که حاکی از نقش به سزای این طرح در توسعه اقتصادی- اجتماعی منطقه مذکور است. از سوی دیگر وجود بیشترین تعداد اثرات منفی بیولوژیکی، اثرات مخرب محیط زیستی این پروژه را تایید می کند. همچنین نتایج بدست آمده از روش چک لیست بیان کننده آن است که بیشترین اثرات اجرای پروژه به صورت دایمی و دارای دامنه اثر مستقیم بر محیط زیست منطقه می باشد. در انتها نیز برخی فعالیت ها و اقدامات اصلاحی که می توان جهت کاهش اثرات محیط زیستی پروژه سد به کار گرفته شود، پیشنهاد شده است.

لینک کمکی