دانلود فایل word ارزيابي تجمع فلزات سنگين ( Ni- Zn -Fe) در رسوبات سه بخش تالاب گاوخوني درسال هاي 85-91

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي تجمع فلزات سنگين ( Ni- Zn -Fe) در رسوبات سه بخش تالاب گاوخوني درسال هاي 85-91 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، پایش آلودگی برخی از فلزات سنگین در رسوب سطحی کف تالاب گاوخونی از آلودگی فلزات سنگین محیط آبی فوقانی بود. نمونه های رسوب درسال91 از 3 بخش (شمال، مرکز و جنوب) ونیزدر سال85 از 3بخش (شمال ،شمال عمق cm5 ،شمال عمق cm10،مرکز،مرکز عمق cm 5 و مرکزعمق cm 10) تالاب گاوخونی جمع آوری شدند.نتایج بدست آمده درسال91 نشان داد که بیشترین غلظت در منطقه (مرکز و شمال) تالاب مشاهده شد. غلظت فلزات سنگین در رسوب تالاب به ترتیب برای Fe (آهن)186، Ni (نیکل)99 و Zn (روی)38/8 میلی گرم بر کیلوگرم در 3منطقه تالاب به دست آمد .در این بررسی ترتیب غلظت فلزات مورد بررسی در نمونه های رسوب در هر3 منطقه به صورت زیر Fe > Ni > Zn بدست آمد. نتایج بدست آمده درسال85 نشان داد که بیشترین غلظت فلزات سنگین در منطقه (شمال ،شمال عمق cm5 ،شمال عمق cm10،مرکز،مرکز عمق cm5 و مرکزعمق cm10) تالاب گاوخونی مشاهده شدوغلظت فلزات سنگین در رسوب تالاب به ترتیب برای آهن12950، روی300 ونیکل 104/5 میلی گرم بر کیلوگرم در منطقه (مرکز عمق 10 cm) تالاب به دست آمد.در این بررسی ترتیب غلظت فلزات مورد بررسی در نمونه های رسوب در هر6 منطقه به صورت زیر Fe > Zn > Ni بدست آمد.مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین درنمونه رسوبات از سال 85 تا 91 افزایش یافته درنقاط مورد بررسی که بیانگر این است بیشترین آلودگی در تالاب وجود دارد واین ناحیه متاثر از فعالیت های متنوع انسانی است.

لینک کمکی