دانلود فایل word ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي حوضه آبخيز گهرباران (چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي حوضه آبخيز گهرباران (چهارمحال و بختياري) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کاربری اراضی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های بیوفیزیک و اقتصادی- اجتماعی در هر حوضه آبخیز به شمار می آید. بنابراین داشتن اطلاع از نوع استفاده از اراضی و تغییرات آن در طی زمان از مواد مهم در برنامه ریزی است. تحقیق حاضر به منظور تعیین تغییرات کاربری ها درحوضه آبخیز گهرباران و تبیین عوامل موثر در این تغییرات با استفاده از سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفت. بر این اساس از نقشه کاربری اراضی حوضه مربوط به سال 1373 که توسط صمدی بروجنی (1376) رسم شده استفاده شد و نقشه کاربری اراضی سال 1393 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 آن سال تهیه شد. سپس ترکیبات باندی بهینه از سری تصاویر لندست 8 تعیین شدند. با استفاده از بازدید میدانی و تصاویر گوگل ارث از کاربری های منطقه اقدام به تعیین مناطق آموزشی برای طبقه بندی تصویر به روش نظارت شده گردید. تصویر با استفاده از روش حداکثر احتمال طبقه بندی گردید. کلاس های کاربری شامل اراضی مرتعی درجه یک، دو و سه، باغات، صخره و معادن سنگ بودند. گسترش برخی از کاربری ها مانند گسترش مرتع درجه یک و دو قابل توجه است. بیشترین روند تغییر در درجه اول مربوط به تبدیل مراتع با پوشش ضعیف (مرتع درجه سه) به مراتعی با پوشش بهتر (مرتع درجه یک و دو) و در درجه دوم مربوط به تبدیل مرتع درجه سه به باغ است.

لینک کمکی