دانلود فایل word استفاده از زيوليت هاي طبيعي در حذف آهن و منگنز از آب شرب (مطالعه موردي يکي ازچاه هاي آب شرب جنوب تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از زيوليت هاي طبيعي در حذف آهن و منگنز از آب شرب (مطالعه موردي يکي ازچاه هاي آب شرب جنوب تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ازآنجایی که موادمحلول معدنی برخی عناصرمحلول درآب بیش ازحداستانداردومجازواردآب زیرزمینی می شوندازاین منظر می توانند درزمان مصرف شرب،سلامت وبهداشت بهره برداران رابه مخاطره بیندازند.درسنوات گذشته مطالعات وپژوهشهایی درجهت شناخت این عناصر ومهمترازآن ارایه راهکارهایی درجهت کاهش غلطت این عناصرصورت پذیرفته است. باتوجه به وجود آهن به صورت Fe2+,Fe3+ ومنگنز به صورتMn2+,Mn4+به صورت محلول دربرخی منابع آب شرب و نقش منفی مقداربالای این عناصردرسلامتی مردم،کاهش غلظت این دوعنصردرمنابع آب زیرزمینیی که مقدارآنهابیش ازحدمجازمی باشد ضروری می باشد.فناوری کاریردزیولیت که یک مینرال آلومینیم سیلیکات باساختمان کریستالیزه سه بعدی می باشدبه دوصورت طبیعی ومصنوعی می تواندبه عنوان یک جاذب موردبهره برداری قرارگیرد.دراین پژوهش به بررسی میزان جدب آهن ومنگنز توسط دونوع زیولیت پرداخته شده است.یک زیولیت طبیعی(کلینوپتیلو لایت) (که یک کانسارمعدنی اصلاح شده ازمعادن شمال شرق استان سمنان می باشد)ودیگری نوع سنتزی آن می باشد..نوع زیولیت بکارگرفته دراین پژوهش به صورت گرانولی وپودری بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه حذف آهن درزمان 90دقیقه وبامقدار4گرم جاذب درPH=6.5 راندمانی برابر30 درصد ودرموردحذف منگنزتوسط زیولیت گرانولی درزمان 180 دقیقه با مقداریک گرم جاذب درPH=8-8.5راندمانی حدود90درصدداشته است.

لینک کمکی