دانلود فایل word اندازه گيري آرسنيک کل در آب سواحل جنوبي درياي خزر به روش ولتامتري با استفاده از الکترود چرخان طلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اندازه گيري آرسنيک کل در آب سواحل جنوبي درياي خزر به روش ولتامتري با استفاده از الکترود چرخان طلا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دست یابی به توسعه پایدار در بزرگ ترین منطقه آبی محصور کره زیستی، امروزه هدف اصلی مالکین حقوقی دریای خزر می باشد. اندازه گیری انواع مختلف آلودگی به ویژه پراکنش عنصرهای خطرناک فلزی و شبه فلزی در حاشیه این دریا می تواند در مدیریت محیط زیستی آن بسیار راهگشا باشد. با این هدف در کار حاضر به بررسی آلودگی آرسنیک کل در طول خط سواحل جنوبی دریای خزر به طول 820 کیلومتر پرداخته شد. از 59 ایستگاه واقع شده در جنوب دریای خزر، 10 ایستگاه در مصب، 17 ایستگاه در رودخانه های تغذیه کننده و 32 ایستگاه در خط ساحلی، نمونه برداری انجام شد. مقدار کل آرسنیک در نمونه های آب به روش ولتامتری با استفاده از الکترود چرخان طلا اندازه گیری شد. داده های به دست آمده نشان می دهد که بیشینه مقدار آرسنیک در یک نمونه اندازه گیری شده استان گلستان برابر با 22/08میکرو گرم در لیترو میانگین مقدار آرسنیک در کل نمونه ها برابر با 1/26 میکرو گرم در لیتر موجود می باشد. مقایسه مقدار آرسنیک در نمونه های برداشت شده آب ومقدارهای سفارش شده جهانی نشان می دهد که تنها در یک ایستگاه مقدار آرسنیک بیش تر از مقدار پیشنهاد شده می باشد. مقایسه میانگین داده های به دست آمده در استان های مختلف نشان می دهد که اختلاف معنی داری برای منابع ورودی آرسنیک وجود دارد و مقدار میانگین آرسنیک در ساحل گلستان بیش تر از دو استان دیگر می باشد.

لینک کمکی