دانلود فایل word برآورد مساحت اراضي شاليزاري با استفاده از سنجنده OLIمطالعه موردي: دشت مياندورود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد مساحت اراضي شاليزاري با استفاده از سنجنده OLIمطالعه موردي: دشت مياندورود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زیر کشت در مقیاس وسیع با استفاده از روش های رایج، کاری بسیار وقت گیر و هزینه بر است در حالی که داده های سنجش از دور به دلیل داشتن ویژگی هایی مانند چند زمانی بودن و دید وسیع و یکپارچه، قادر به تفکیک عارضه ها و پدیده های مختلف کشاورزی از جمله سطح و الگوی زمانی کشت هستند. برنج گیاهی با سطح زیر کشت حدود 160/5 میلیون هکتار در جهان است که مهمترین گیاه کشورهای آسیایی محسوب شده و غذای اصلی مردم این منطقه را تامین می کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین مساحت شالیزارهای دشت میاندورود انجام شد. به این منظور از تصاویر ماهواره لندست 8 استفاده شد. بمنظور پیش پردازش، محاسبه شاخص های گیاهی و طبقه بندی نظارت شده از نرم افزار ArcMAP 10.2 استفاده شد. در گام اول شاخص های تفاوت نرمال شده آبی و گیاهی برای تصویر منتخب محاسبه شد و سپس با کمک طبقه بندی نظارت شده سطح زیر کشت برنج محاسبه شد. بمنظور ارزیابی و صحت سنجی، از نقشه کاربری اراضی طرح مطالعات جامع زهکشی استان مازندران استفاده شد. با محاسبه ماتریس خطا دقت کلی نقشه حاصل از شاخص تفاوت نرمال شده آبی و گیاهی به ترتیب 61 و 85 درصد به دست آمد که در محدوده قابل قبول قرار دارد. یافته ها نشان می دهد، که شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی و آبی به ترتیب مساحت کاربری شالیزار را با درصد خطا 0/5 و 1/88- درصد محاسبه کرده است.

لینک کمکی