دانلود فایل word رابطه استفاده ازشبکه هاي ماهواره اي با کارکرد ارتباط در خانواده هاي تهراني (مورد مطالعه دانشجويان ارشد دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه استفاده ازشبکه هاي ماهواره اي با کارکرد ارتباط در خانواده هاي تهراني (مورد مطالعه دانشجويان ارشد دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وسایل ارتباط جمعی، به تعداد زیاد و با اهداف خاص برای تاثیرگذاری بر روی انسانها وجود دارند هدف اصلی وسایل ارتباطجمعی رسوخ در فکر و اندیشه آدمی به وسیله بکارگیری یک یا چند حواس انسان می باشد. انسانها از ابتدا برای برقراری ارتباطبا یکدیگر از وسایل ارتباطی گوناگون استفاده کردهاند. واین وسایل برای القاء و تاثیرگذاری بر یکدیگر کاربرد داشته است. وهرکدام به شیوه ای بر فکر واندیشه ی آدمی رسوخ کرده است. در این میان شبکه های ماهوارهای با ترویج فرهنگهای بیگانهیکی از ابزارهای ارتباطی بشمار میآیند که سهم زیادی در تاثیرگذاری بر فرهنگ خانواده ها دارد، بنابراین ماهواره ها برکارکردهای خانواده تاثیر زیادی دارند. هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق این است تا به بررسی رابطه استفاده ازشبکه هایماهواره ای با کارکرد ارتباط در خانواده های تهرانی بپردازد. این پژوهش با آزمون کمی وبه روش توصیفی وهمبستگی از نوعپیمایشی از نوع همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است،و نمونه این پژوهش با کمک فرمول کوکران 185 نفر از دانشجویانارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که از ماهواره استفاده می کردند انتخاب شد. شیوه نمونه گیریدر دسترس می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و کتابخانه است که از طریق آمار توصیفی و استنباطی وبا استفادهاز نرم افزار AMOS18 تجزیه و تحلیل شده است وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری وآزمون حداکثردرستنمایی استفاده شده است. و در روش همبستگی از آزمونهای کواریانس، ماتریس و واریانس استفاده شده است.

لینک کمکی