دانلود فایل word رابطه استفاده ازشبکه هاي ماهواره اي با کارکرد کنترل و عاطفه در خانواده هاي تهراني (مورد مطالعه دانشجويان ارشد دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه استفاده ازشبکه هاي ماهواره اي با کارکرد کنترل و عاطفه در خانواده هاي تهراني (مورد مطالعه دانشجويان ارشد دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

جامعه سالم بدون داشتن خانواده های سالم نمی تواند تحقق یابد و هیچ یک از آسیب های اجتماعی بی تاثیر از خانواده پدیدنیامده اند. هدف این مطالعه، بررسی وجود رابطه بین استفاده از شبکه های ماهوارهای با کارکرد کنترل و عاطفه در خانواده میباشد. این پژوهش با آزمون کمی وبه روش توصیفی وهمبستگی از نوع پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است،و نمونه اینپژوهش با کمک فرمول کوکران 370 نفر از دانشجویان ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انتخابشد. شیوه نمونه گیری در دسترس می باشد. واین پژوهش بصورت مقایسه ای بین دوگروه 185 نفری استفاده وعدم استفاده ازماهواره انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و کتابخانه است که از طریق آمار توصیفی و استنباطی وبا استفادهاز نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شده است وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری وآزمون حداکثر درستنماییاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین استفاده از شبکه های ماهواره ای وعامل کنترل و عاطفه رابطه معنادار وجوددارد. میانگین در بازه حد پایین و بالای داده شده قرار دارد لذا ارتباط معناداری بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد. در نتیجهفرضیه های تحقیق تایید می شود.بین استفاده از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای با کارکرد کنترل وعاطفه در خانواده هارابطه منفی وجود دارد هرچقدر استفاده از ماهواره افزایش پیدا کند قدرت کنترل والدین وعاطفه در خانواده ها کاهش پیدا می کند.

لینک کمکی