دانلود فایل word رابطه بخشودگي با سبک زندگي در زنان داراي تعارض زناشويي شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بخشودگي با سبک زندگي در زنان داراي تعارض زناشويي شهر رشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word رابطه بخشودگي با سبک زندگي در زنان داراي تعارض زناشويي شهر رشت انجام شد. روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای تعارض شهر رشت مراجعه کننده بهواحدهای مشاوره دادگاه های خانواده شهر رشت در سه ماهه تیر تا شهریور سال 1395 بودند که نمونه ی این پژوهش تعداد120 نفر، براساس نوع پژوهش و متغیرهای پیش بین بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بهپرسشنامه های سنجش بخشودگی بین فردی (1389) و پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت (1988) پاسخ دادند. داده هایبه دست آمده از طریق همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بینبخشودگی، با سبک زندگی زنان دارای تعارض شهر رشت رابطه معنادار وجود دارد (01 / 0 > P). با توجه به به نتایج پژوهشبخشودگی در زنان دارای تعارض زناشویی از اهمیت خاصی برخودار بوده و باید برنامه هایی در جهت ارتقای بخشودگی آناناز سوی مشاوران و برنامه ریزان اتخاذ گردد.

لینک کمکی