دانلود فایل word رابطه بين بلوغ هيجاني و فرسودگي زناشويي زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين بلوغ هيجاني و فرسودگي زناشويي زنان متاهل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی دانلود فایل word رابطه بين بلوغ هيجاني و فرسودگي زناشويي زنان متاهل بود. روش پژوهش توصیفی از نوعهمبستگی ا ست. جامعه آماری پژوهش حا ضر را زنان متاهل شهر رشت در سال 1395 تشکیل داده اند. تعداد 200 زن بهشیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزار فرسودگی زنا شویی پاینز و پر سشنامه بلوغ هیجانی سینگ و بهارگواپاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss-18 و به شیوه ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.نتایج نشان داد که ارتباط متبت و معنادار بین بلوغ هیجانی پایین و فرسودگی زناشویی وجود دارد (P<0/01). این نتایجاهمیت بلوغ هیجانی در تبیین فرسودگی زناشویی زنان متاهل را نشان می دهد.

لینک کمکی