دانلود فایل word فلسفه سبک زندگي و زندگي فلسفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فلسفه سبک زندگي و زندگي فلسفي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فلسفه به منزله رویکردی به زندگی و انتخاب نوعی از زندگی به شمار می رود و بعید به نظر می رسد کههیچ زندگی سازمان یافته ای بر پایه مبانی فلسفی بنا نشده باشد. از اینرو می توان بیان کرد که هیچ نوع از سبکزندگی ای نیست که بر فلسفه زندگی استوار نباشد؛ و این اصل مهم یعنی فلسفه سبک زندگی به گونه ای استکه اهداف زندگی و حیات انسان در جهان حاضر را در بر می گیرد.همچنین سبک زندگی به عنوان مجموعه منسجم از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، برآمده از نظام معناییمتمایزی است که یک فرهنگ در یک جامعه انسانی ایجاد میکند؛ و از آن جا که هیچ یک از جوامع بشریرا نمی توان عاری از فرهنگ تصور کرد، بنابراین میتوان گفت تمام اجتماعات انسانی از ابتدای تاریخ تاکنوندارای سبک زندگی خاص خود بودهاند و از الگوهای رفتاری متناسب با شاخص های فرهنگی خود تبعیتکرده اند. به همین دلیل اکثر فیلسوفان بر این باورند که سبک زندگی با ارزشهای فردی ارتباط تنگاتنگ داردو نقش مهمی در تعریف و تعیین سبک زندگی ایفا می کند.پژوهش حاضر سعی دارد نشان دهد که چگونه می توان فلسفه را در زمره سبک زندگی قرار داد و پاسخیبرای پرسش هایی چون ماهیت زندگی، غایت و چرایی آن ارایه داد تا سبک خاصی از زندگی تعریف وپایه ریزی شود.

لینک کمکی