دانلود فایل word مدل ساختاري سلامت اجتماعي بر اساس متغيرهاي خود کنترلي، مشکلات روانشناختي، هدفمندي در زندگي، پذيرش خود با متغير ميانجي سبک هاي تفکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل ساختاري سلامت اجتماعي بر اساس متغيرهاي خود کنترلي، مشکلات روانشناختي، هدفمندي در زندگي، پذيرش خود با متغير ميانجي سبک هاي تفکر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف ارایه مدل ساختاری سلامت اجتماعی بر اساس متغیر های خود کنترلی، مشکلات روانشناختی، هدفمندی در زندگی،پذیرش خود با توجه به متغیر میانجی سبک های تفکر انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و در چارچوب توصیفی از نوع زمینه یابیاست. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان ترم سوم کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشند که تعداد آنها170 نفر است. 119 نفر آن ها (87 زن و 32 مرد) بصورت نمونه گیری هدفمند از بین آن ها بعنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد با نرم افزارهای Spss و Amos موردبررسی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر در این پژوهش مدل فرضی سلامت اجتماعی را اثبات کردند و این فرضیه را حمایتکردند که سلامت اجتماعی دستاوردی است که توسط خودکنترلی، کیفیت زندگی، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود تسهیل می شود ونقش واسطه ای سبک های تفکر در ارتباط بین متغییر ها مورد تایید قرار می گیرد. همچنین ضرایب استاندارد مدل معادلات ساختاری نیزنشان داد که بیشترین اثرگذاری مستقیم بر سلامت اجتماعی مربوط به بعد پذیرش خود می باشد و خودکنترلی، سبک های تفکر، هدفمندیدر زندگی و مشکلات روانشناختی در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرند. جهت برازش مدل نیز از شاخص های برازش شامل ریشه دوممربعات خطای برآورد (081 / 0) و کای دو (24 / 73) و شاخص برازش هنجار شده ایجازی (53 / 0) و شاخص برازش تطبیقی ایجازی (58 / 0)استفاده شده که حاکی از تناسب بالای این مدل می باشد.

لینک کمکی