دانلود فایل word تست گرم محفظه ي احتراق کم پيشران سرمازا با سيستم راه انداز پيروفوريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تست گرم محفظه ي احتراق کم پيشران سرمازا با سيستم راه انداز پيروفوريک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیشرانههای سرمازا یا دما پایین از لحاظ ایجاد ایمپالس بالا بهترین عملکرد را نسبت به سایر پیشرانههای مایع از خود نشان میدهند. متداولترین موتور با پیشرانهی دما پایین، موتورهایی با سوخت کروسین و اکسیدکننده اکسیژن مایع میباشند. سوخت و یا اکسیدکنندههای دما پایین خود مشتعل نیستند، بنابراین برای احتراق نیاز به یک سیستم راهانداز دارند. آتشزنههای مختلفی، نظیر تورچ، خودمشتعل پیروفوریک، پایروتکنیک، کاتالیستی، رزونانسی، لیزری و حرارتی ممکنه برای سیستمهای دما پایین استفاده شوند. در پژوهش حاضر یک محفظهی کمپیشران دارای تراست 1000 نیوتن با سیستم راهانداز پیروفوریک طراحی گردید. در قدم بعدی تحلیل حرارتی و شبیهسازی سازهای لازم برروی آن انجام و مجموعه ساخته شد. سپس با طراحی مخزن نگهداری اکسیژن مایع و ایجاد مدار تست، سامانه مورد نظر تست گرم شد. نتایج تست حاکی از عملکرد مناسب محفظه و تطابق خوب با پارامترهای عملکردی طراحی داشت. با طراحی و تست این نوع محفظه میتوان در جهت طراحی و تست محفظههای اصلی پرپیشران پیش رفت.

لینک کمکی