دانلود فایل word ژيواکونومي خزر، فرصتها و تهديدات منطقهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ژيواکونومي خزر، فرصتها و تهديدات منطقهاي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

ژیوپلیتیک این منطقه با ژیواکونومی آن چنان در هم آمیخته است که امکان جدا سازی آنها وجود ندارد. به عبارتی منابع انرژی و بویژه ذخایر نفت و گاز، اکنون در منطقه خزر باعث ایجاد شکاف و کشمکش شده است. دراین رابطه شکافها و رقابتهای داخلی که توسط قدرتهای خارجی تشویق میشود، رسیدن به اتحاد در بین کشورهای ساحلی دریای خزر را دشوار ساخته است. در واقع آنچه این واحد جغرافیایی را به عرصه منازعات وکشمکشها کشانده است، منافع ژیواکونومیک کشورهای ساحلی آن است. هدف پژوهش این است که ایران در منطقه جدید خزر با چه چالشها و فرصتهایی روبرو است و چگونه میتواند در جهت تامین منافع ملی خود گامبردارد. به عبارتی کشور ایران باید در دریای خزر بازی اقتصادی چند جانبه و متوازنی را در پیش گیرد، در حالی که موقعیت طبیعی ایران این فرصت را برایش فراهم کرده است که جایگاه راهبردی در منطقه داشته باشد؛ رفتار همکاری جویانه، فراهم آوردن زیر ساختها و بسترهای مناسب اقتصادی برای انتقال مطمین و پایدار انرژی برای مصرفکنندگان میتواند اقدامهای آمریکا و دیگر قدرتها را تعدیل و کم اثر سازد.

لینک کمکی