دانلود فایل word عوامل محيطي اثر گذار بر آمايش سرزمين در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل محيطي اثر گذار بر آمايش سرزمين در استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آمایش سرزمین دربسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مورد توجه است و از مهمترین اسناد در جهت دهی به تصمیمات اساسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای، استانی، بخشی و... میباشد. و مبنایی برای برنامه ریزی های توسعه ای در سطوح مختلفیادشده قرار میگیرد، که سبب ایجاد زمینه های استفاده درست و بهینه از توان های محیطی و انسانی میگردد و بازدهی اقتصادی را افزایش میدهد. در کشور ما آمایش سرزمین با مشکلات متعددی مواجه شده و با توجه به وجود مشکلات محتوایی و اجرا بهدرستی پیاده سازی نگردیده است، که از جمله موارد محتوایی مورد اهمیت در این مسیله توجه به تفاوت های محیطی و انسانیخاص مناطق مختلف است. استان گیلان نیز با توجه به شرایط خاص محیطی و انسانی خود نیازمند در نظر گرفتن نکات و عواملی است که بر آمایش خاص این استان اثرگذارند و چنانچه این عوامل دچار کم توجهی و نادیده گرفتن در سند آمایشی استان گردنددر اجرا و پیاده سازی این سند دچار اشکال خواهد شد. روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی- تحلیلیاست. بر این اساس سعی برآن بوده است که با استفاده از منابع موجود روابط متغیر مستقل (عوامل موثر) و متغیر وابسطه(آمایش سرزمین استان گیلان) و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر این مسیله است که پتانسیل های محیطی (آب فراوان، خاک حاصل خیز، موقعیت ساحلی) موقعیت توریستی، تراکم بالای جمعیت، وضعیت اقتصادی استان با رویکرد صادرات، موقعیت ژیوپلیتیکی، شرایط زیست محیطی عوامل اثر گذاری هستند که تاثیرات مثبت و منفی برای استان به بار میآورند که در نظر گرفتن این موارد در آمایش استان بسیار ضروری است

لینک کمکی