دانلود فایل word کارکرد توريسم سياسي در توسعهي جمعيتشناختي فضا (نمونهي موردي؛ شهرستان رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کارکرد توريسم سياسي در توسعهي جمعيتشناختي فضا (نمونهي موردي؛ شهرستان رشت) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توریسم سیاسی با استفاده از امکانات و فضای سیاسی و نیز بهرهگیری از رسانه، در جذب گردشگران نقش مهمی ایفا می کند. داد و ستدهای سیاسی میان کشورها و تحولات ژیوپلیتیک در فضای پیرامونی هر کشوری، نقش مستقیمی در افزایشیا کاهش گردشگری در آن کشور دارد. هرچه یک واحد سیاسی بتواند در تبلیغات سیاسی موفقتر عمل کند، فضا برای ورود گردشگران، امنتر جلوه خواهد کرد. به دلیل چیرگی و سلطهی رسانههای در فضای زندگی امروز، نوع تبلیغاتسیاسی از یک مکان در کاهش یا تقویت جمعیت گردشگران موثر است. پژوهش پیش روی با روش توصیفی ژرفانگر،وضعیت فضایی توریسم سیاسی در ایران را از نظر گردشگرانی که در سال 1395 به شهرستان رشت سفر کرده بودند،سنجیده است. روش نمونهگیری در این تحقیق، با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک انجام پذیرفت و حجم نمونه 133نفر محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که 81 درصد گردشگران، وضعیت سیاسی ایران را در کاهش توریسم موثر میدانند. همچنین، گردشگران پس از ورود به ایران و مواجه با واقعیتها، 62 درصد وضعیت سیاسی و ارتباط آن باتوریسم را مثبت تلقی کردهاند. بنابراین، هرچه توریسم سیاسی موفقتر عمل کند، ویژگیهای جمعیتی گردشگران متنوعتر و کارکرد توریستی مکان، افزایش خواهد یافت.

لینک کمکی