دانلود فایل word نقش شبکه هاي اجتماعي برتوسعه تجارت الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش شبکه هاي اجتماعي برتوسعه تجارت الکترونيکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز، افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز می تواند بر کسب وکارها تاثیرگذار باشند؛ شبکه های اجتماعی به منزله یک مشخصه اجتماعی، نیرویی محرکه و پایه ای، برایانسجام اجتماعی در تجارت الکترونیک نقش بسیار مهمی دارند. هدف این مقاله بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک است . روش پژوهش این مقاله از نظر ماهیت ، توصیفی همبستگی و از نظر -هدف ، کاربردی است . جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریانی است که بواسطه شبکه های اجتماعی ، به تجارت الکترونیک پرداخته اند که با محاسبه فرمول کوکران، 483 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیکبا ابزار پرسشنامه ارزیابی شدند. طبق نتایج به دست آمده، تعداد دوستان شبکه های اجتماعی و همچنین تعدادکاربران شبکه های اجتماعی تاثیر مستقیم و معناداری بر تجارت الکترونیک دارند . در کنار آن ادراک اجتماعیو حس گروهی هم بر تجارت الکترونیک تاثیر مستقیم و معناداری داشته که این خود بصورت معناداری بر رضایت مشتریان تاثیر گذار می باشد .

لینک کمکی