دانلود فایل word مطالعه واکنش تشکيل کمپلکس بين ليگاندشيف باز N و ? - سالسيدين 1و 4بوتان دي آمين و کاتيون کبالت + Co2) در مخلوط دو جزيي حلال هايمختلف با استفاده از روش هدايت سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه واکنش تشکيل کمپلکس بين ليگاندشيف باز N و ? - سالسيدين 1و 4بوتان دي آمين و کاتيون کبالت + Co2) در مخلوط دو جزيي حلال هايمختلف با استفاده از روش هدايت سنجي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

با به کارگیری روش هدایت سنجی فرآیند شکل گیری کمپلکس بین لیگاند شیف باز N و - بیس ( سالیسیلیدن) 1 و 4 بوتان دی آمین با کاتیون با کاتیون 2+ Co در حلال های خالص دی متیل فرمامید ( DMF)، متانول (MeOH)، اتانول (ETOH)، استوتیتریل ( AN) ونیز مخلوط حلال های دوجزیی دی متیل فرمامید متانول ( DMF-MeOH)، دی متیل فرمامید استونیتریل ( DMF-AN)، دی متیل فرمامید اتانول ( DMF – ETOH) و استوتیتریل اتانول (ETOH-AN) در دماهای مختلف با استفاده از روش هدایت سنجی مورد بررسی قرار گرفت. داده های هدایت سنجی نشان می دهند که در اکثر موارد استوکیومتری کمپلکس ها از نوع 1:1 [M:L] است. پایداری کمپلکس ها به ماهیت و ترکیب درصد حلال ها بستگی دارد. همچنین تغییرات Log K در مقابل ترکیب در صد مخلوط دوجزیی حلال ها یک رفتار غیرخطی نشان می دهد که علت این امر احتمالا به دلیل برهم کنش های حلال حلال و تاثیر حلال پوشی گونه های درگیر در واکنش می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که پایداری کمپلکس (+ SB-SalBu.Co2) به ترکیب حلال حساس می باشد و ترتیب انتخاب گری در ترکیب خاصی از مخلوط حلال ها معکوس می گردد. ترتیب انتخاب گری لیگاند شیف باز ( SB- SalBu) برای کاتیون 2+ Co درحلال های خالص و در دمای 25 درجه سانتیگراد به صورت زیر است: AN> MeOH> EtOH> DMF ؛ مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی استاندارد برای تشکیل کمپلکس ( + SB-SalBu.Co2) از وابستگی دمای ثابت پایداری کمپلکس با استفاده از منحنی وانت هوف تعیین شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که پارامترهای ترمودینامیکی کمپلکس( + SB-SalBu.Co2) به تغییرات حلال حساس می باشد.

لینک کمکی